Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov, účinná od 15.06.2019

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  § 1 (1) Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom. (2) Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ak nedôjde k […]