Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátskej komory

Disciplinárny poriadok

Slovenskej advokátskej komory
 
§ 1
 
Základné ustanovenie
 
Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „disciplinárny poriadok“) upravuje postup
a)             oddelenia sťažností,
b)         revíznej komisie,
c)             predsedu revíznej komisie,
d)             disciplinárneho oddelenia,
e)             predsedu disciplinárnej komisie,
f)             disciplinárnych senátov,
g)             odvolacích disciplinárnych senátov,
h)             predsedu odvolacej disciplinárnej komisie a
i)             účastníkov disciplinárneho konania tak, aby sa spoľahlivo zistil skutkový stav a rozhodlo o tom, či sa advokát, euroadvokát, zahraničný advokát, medzinárodný advokát a advokátsky koncipient (ďalej len „advokát“) dopustil disciplinárneho previnenia.
 
Postup kancelárie komory
pred začatím disciplinárneho konania
 
§ 2
 
            (1) Oddelenie sťažností prijíma, eviduje a zabezpečuje vybavovanie sťažností podaných na advokátov a zabezpečuje, aby bol sťažovateľ o postupe vybavovania sťažností vyrozumený. Na účel posúdenia dôvodnosti sťažnosti je oddelenie sťažností oprávnené vyžiadať si od advokáta a sťažovateľa potrebné doklady a vyjadrenia. Výsledok prešetrenia každej sťažnosti oznámi písomne predsedovi revíznej komisie aj so svojím stanoviskom do šiestich týždňov od zaevidovania sťažnosti; za dodržanie tejto lehoty zodpovedá tajomník komory (ďalej len „tajomník“).
 
            (2) Oddelenie sťažností vytvára podmienky na riadnu činnosť predsedu revíznej komisie ako navrhovateľa v disciplinárnom konaní, ako aj na činnosť advokátov poverených predsedom revíznej komisie vykonaním prípravných úkonov potrebných na preverenie, či došlo k disciplinárnemu previneniu. Na ten účel si zadovažuje od tajomníka, advokátov alebo iných osôb potrebné doklady a vyjadrenia.
 
            (3) Oddelenie sťažností na základe stanoviska revíznej komisie, že došlo k disciplinárnemu previneniu, do 30 dní zabezpečí pre predsedu revíznej komisie vypracovanie návrhu na začatie disciplinárneho konania (ďalej len „návrh“). Na základe pokynu predsedu revíznej komisie zabezpečí pre predsedu revíznej komisie vypracovanie ďalších písomných podaní.
 
            (4) Advokát je povinný poskytnúť oddeleniu sťažností súčinnosť podľa odsekov 1 a 2.
 
            (5) Oddelenie sťažností administratívne podlieha pod pôsobnosť tajomníka a vecne pod pôsobnosť predsedu revíznej komisie. Za dodržanie lehôt po oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti podľa odseku 1 zodpovedá člen revíznej komisie poverený predsedom revíznej komisie.
 
§ 3
 
Revízna komisia je povinná vykonať šetrenie o každom skutku, o ktorom sa dozvie a ktorý môže byť disciplinárnym previnením advokáta.
 
 
§ 4
 
            (1) Predseda revíznej komisie je povinný postupovať po predložení sťažnosti tak, aby bola vec riadne objasnená.
 
            (2) Predseda revíznej komisie môže poveriť vykonaním jednotlivých úkonov alebo celým šetrením člena revíznej komisie. Poverený člen revíznej komisie predloží predsedovi revíznej komisie výsledok prešetrenia sťažnosti do dvoch mesiacov od prevzatia poverenia. Za dodržanie lehôt podľa § 58 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti zodpovedá člen revíznej komisie poverený predsedom revíznej komisie.
 
            (3) Šetrenie vykonáva predseda revíznej komisie tak, aby nedošlo k premlčaniu disciplinárneho previnenia.
 
            (4) Revízna komisia vec odloží, ak zistí, že nie je dôvod na podanie návrhu, pretože
a)      skutok, ktorý je predmetom šetrenia, sa nestal, alebo nie je dokázané, že ho spáchal advokát podozrivý z disciplinárneho previnenia,
b)      skutok, ktorý je predmetom šetrenia, nie je disciplinárnym previnením,
c)      disciplinárne previnenie je premlčané.
 
            (5) Ak je daný dôvod na podanie disciplinárneho návrhu, revízna komisia vec neodloží napriek tomu, že sťažovateľ vzal sťažnosť späť.
 
            (6) Ak revízna komisia vec odloží, jej predseda upovedomí sťažovateľa o rozhodnutí revíznej komisie listom, v ktorom stručne odôvodní stanovisko revíznej komisie. Kópiu listu pošle na vedomie advokátovi, proti ktorému sťažnosť smerovala.
 
            (7) Ak revízna komisia vec odloží z dôvodov podľa § 4 ods. 4 písm. b) a c), alebo zistí, že advokát porušil niektorú zo svojich povinností, ale porušenie nedosahuje intenzitu disciplinárneho previnenia, a preto nepodá návrh, písomne advokáta upozorní na chybu a napomenie ho za nesprávny postup.
 
            (8) Ak sťažovateľ namieta postup revíznej komisie podľa odsekov 4 až 7, alebo opakovane podá sťažnosť v tej istej veci, predseda revíznej komisie ju predloží revíznej komisii, ktorá predchádzajúce rozhodnutie potvrdí alebo zmení.
 
Začatie disciplinárneho konania
 
§ 5
 
            (1) Predseda revíznej komisie podá návrh, ak revízna komisia zistí, že advokát sa dopustil disciplinárneho previnenia. O podaní návrhu informuje sťažovateľa.
 
            (2) Návrh podá predsedovi disciplinárnej komisie na adrese sídla komory.
 
            (3) Návrh sa podáva písomne. Obsahuje najmä meno a priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, registračné číslo a adresu sídla disciplinárne obvineného advokáta, proti ktorému sa návrh na začatie disciplinárneho konania podáva (ďalej len „disciplinárne obvinený“), popis skutku, ktorý napĺňa skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia, označenie, ktoré povinnosti podľa zákona alebo predpisu komory advokát porušil, odôvodnenie, návrh na vykonanie dôkazov v disciplinárnom konaní a výpis z registra disciplinárnych opatrení.
 
            (4) S návrhom sa disciplinárnej komisii predkladá sťažnostný spis.
 
            (5) Ak návrh podá minister spravodlivosti, predseda disciplinárnej komisie o tom informuje revíznu komisiu.
 
§ 6
 
Sídlo disciplinárnej komisie a jej predsedu a sídlo odvolacej disciplinárnej komisie a jej predsedu je na adrese sídla komory. Jednotlivé senáty prerokúvajú pridelené prípady v sídle komory.
§ 7
 
Dohoda o vine a uložení disciplinárneho opatrenia
 
            (1) Ak je nepochybné, že skutok uvedený v návrhu na začatie konania sa stal, disciplinárne obvinený spáchanie skutku nepopiera, skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia a dôkazy nasvedčujú, že jeho priznanie je pravdivé, môže navrhovateľ po podaní návrhu na začatie disciplinárneho konania začať konanie o dohode a uložení disciplinárneho opatrenia na podnet disciplinárne obvineného alebo aj bez podnetu.
 
            (2) Začatie konania oznámi navrhovateľ predsedovi disciplinárnej komisie. Počas konania o dohode o vine a uložení disciplinárneho opatrenia neplynú lehoty podľa § 8.
 
            (3) Na konania o dohode a vine a uložení disciplinárneho opatrenia navrhovateľ predvolá disciplinárne obvineného.
 
            (4) Ak došlo k dohode o vine a uložení disciplinárneho opatrenia, navrhovateľ podá predsedovi disciplinárnej komisie návrh na jej schválenie, ktorého prílohou je uzatvorená dohoda. Dohodou o uložení disciplinárneho opatrenia sa rozumie aj dohoda o upustení od jeho uloženia, ako aj o podmienečnom uložení opatrenia.
 
            (5) Ak v rámci konania o dohode a uložení disciplinárneho opatrenia disciplinárne obvinený uzná vinu zo spáchania skutku v celom rozsahu, ale nedôjde k dohode a uložení disciplinárneho opatrenia, navrhovateľ to oznámi predsedovi disciplinárnej komisie. Určený disciplinárny senát potom rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia a ďalších výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.
 
            (6) Ak v rámci konania o dohode a uložení disciplinárneho opatrenia disciplinárne obvinený uzná vinu len sčasti, navrhovateľ to oznámi predsedovi disciplinárnej komisie. Určený disciplinárny senát potom vykoná pojednávanie
v rozsahu, v ktorom disciplinárne obvinený vinu nepriznal a rozhodne o uložení disciplinárneho opatrenia a ďalších výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.
 
            (7) Dohoda o vine a uložení disciplinárneho opatrenia obsahuje:
a)      označenie účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania,
b)      opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom, uvedenie povinnosti v predpisoch komory, ktorá bola skutkom porušená,
c)      uložené disciplinárne opatrenie.
 
            (8) Dohodu o vine a uložení disciplinárneho opatrenia podpisuje navrhovateľ a disciplinárne obvinený a jeho splnomocnený zástupca.
 
            (9) Ak dôjde k uzatvoreniu dohody o vine a uložení disciplinárneho opatrenia, disciplinárny senát, ktorému je vec pridelená, po zistení, že je v súlade so zákonom a predpismi komory, dohodu schváli, čo potvrdí rozhodnutím vyhláseným na pojednávaní.
 
            (10) Ak disciplinárny senát dohodu neschváli, pokračuje vo veci riadnym pojednávaním.
 
Úkony predsedu disciplinárnej komisie
a predsedníctva komory
 
§ 8
 
            (1) Predseda disciplinárnej komisie bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní po doručení návrhu pridelí vec senátu na prerokovanie.
 
            (2) Predseda disciplinárnej komisie postúpi podnet na začatie disciplinárneho konania na vybavenie podľa § 2, ak bol podnet doručený inou osobou ako navrhovateľom.
 
            (3) Ak senát v pridelenej veci nezačne konať do jedného mesiaca odo dňa pridelenia veci, môže predseda disciplinárnej komisie vec senátu odňať a prideliť ju inému senátu.
 
            (4) Predsedníctvo komory (ďalej len „predsedníctvo“) môže na návrh predsedu disciplinárnej komisie pozastaviť činnosť člena disciplinárnej komisie, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v disciplinárnej komisii, a to až do konca jeho volebného obdobia; v prípade člena odvolacej disciplinárnej komisie tak môže predsedníctvo postupovať na návrh predsedu odvolacej disciplinárnej komisie.
 
            (5) Ak predsedníctvo rozhodne podľa odseku 4, vymenuje predseda disciplinárnej komisie zo zvolených náhradníkov člena disciplinárnej komisie.
 
§ 9
 
            (1) Z prerokovania a rozhodovania veci je vylúčený člen senátu, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prerokovávanej veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom. Ak sa člen senátu dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne predsedovi disciplinárnej komisie.
 
            (2) O vylúčení člena senátu z dôvodov uvedených v odseku 1 rozhodne bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní predseda disciplinárnej komisie na žiadosť člena senátu, prípadne na námietku disciplinárne obvineného alebo jeho zástupcu alebo predsedu revíznej komisie. O námietke podanej opakovane z rovnakých dôvodov sa nerozhoduje.
 
            (3) Z rovnakých dôvodov, ako je uvedené v odseku 1, je z prerokovania a rozhodovania vylúčený aj člen disciplinárneho odvolacieho senátu a predseda disciplinárnej odvolacej komisie. O námietke zaujatosti proti členovi odvolacieho disciplinárneho senátu rozhoduje predseda odvolacej disciplinárnej komisie bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní. O námietke zaujatosti proti predsedovi odvolacej disciplinárnej komisie rozhoduje predsedníctvo bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní. O námietke podanej opakovane z rovnakých dôvodov sa nerozhoduje.
 
            (4) Z rovnakých dôvodov, ako je uvedené v odseku 1, je z prerokovania a rozhodovania vylúčený aj predseda disciplinárnej komisie. O námietke zaujatosti podanej proti predsedovi disciplinárnej komisie rozhoduje predseda odvolacej disciplinárnej komisie. O námietke podanej opakovane z rovnakých dôvodov sa nerozhoduje.
 
§ 10
 
Účastníci disciplinárneho konania
 
Účastníkom disciplinárneho konania je disciplinárne obvinený a predseda revíznej komisie alebo ním poverený člen revíznej komisie alebo minister spravodlivosti (ďalej len „navrhovateľ“).
 
§ 11
 
Práva disciplinárne obvineného
 
            Disciplinárne obvinený má právo
a)         zvoliť si zástupcu; zástupcom môže byť iba advokát, ktorý nie je členom voleného orgánu komory,
b)         vyjadriť sa k návrhu, nazerať do disciplinárneho spisu a robiť si z neho výpisy,
c)         podať námietku zaujatosti proti senátu alebo členovi senátu,
d)             zúčastniť sa na prerokovaní veci pred senátom, vyjadriť sa k skutku, ktorý je predmetom disciplinárneho konania, navrhovať vykonanie dôkazov, klásť otázky, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom a znalcom a na záver pojednávania sa vyjadriť k skutkovej a právnej stránke prerokovanej veci,
e)         odvolať sa proti rozhodnutiu senátu,
f)          dať podnet na zrušenie právoplatného disciplinárneho rozhodnutia,
g)         podať žiadosť o zahladenie disciplinárneho opatrenia a výmaz z registra disciplinárnych opatrení,
h)         podať na súd návrh na preskúmanie právoplatného rozhodnutia.
 
Konanie
pred disciplinárnou komisiou
 
§ 12
 
Začatie disciplinárneho konania
 
            (1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh, ktorý podá navrhovateľ.
 
            (2) Disciplinárne konanie sa začína dňom doručenia návrhu disciplinárnej komisii.
 
            (3) Návrh môže vziať navrhovateľ počas disciplinárneho konania späť najneskôr do okamihu, keď senát alebo odvolací disciplinárny senát začne vyhlasovať svoje rozhodnutie.
 
§ 13
 
Príprava disciplinárneho pojednávania
 
            (1) V rámci prípravy pojednávania senát preskúma, či má návrh náležitosti uvedené v § 5 ods. 3. Ak senát zistí, že návrh nemá náležitosti podľa § 5 ods. 3, vyzve navrhovateľa na ich doplnenie.
 
            (2) Ak nie je potrebné postupovať podľa odseku 1, doručí disciplinárne oddelenie disciplinárne obvinenému návrh do vlastných rúk. Súčasne mu určí lehotu nie kratšiu ako 15 pracovných dní, v ktorej sa môže vyjadriť k návrhu. Zároveň mu oznámi mená členov senátu s výzvou, aby v tej istej lehote vzniesol prípadnú námietku zaujatosti. Po uplynutí lehoty sa nariadi pojednávanie.
 
            (3) Disciplinárne oddelenie poučí účastníkov, že všetky dôkazy musia predložiť alebo označiť najneskôr do skončenia dokazovania v prvostupňovom konaní. Na dôkazy predložené alebo označené neskôr senát nemusí prihliadať, ak ich nepovažuje za nevyhnutné na rozhodnutie.
 
            (4) Do spisu môže nahliadnuť iba účastník alebo jeho právny zástupca. Sťažovateľ nie je účastníkom konania. Sťažovateľ ani iná osoba nie je oprávnený nahliadať do spisu alebo žiadať o informácie zo spisu okrem informácie o tom, či bolo začaté disciplinárne konanie a ako bolo v prípade začatia disciplinárneho konania vo veci právoplatne rozhodnuté. Sťažovateľovi sa rozhodnutie nedoručuje.
 
Zastavenie a prerušenie disciplinárneho konania
 
§ 14
 
            Senát disciplinárne konanie zastaví, ak
a)         bol návrh vzatý späť,
b)         bol návrh podaný oneskorene,
c)         bol disciplinárne obvinený potrestaný v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom návrhu a tento trest možno považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci,
d)             disciplinárne obvinený po začatí disciplinárneho konania zomrie, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
e)         bol disciplinárne obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
f)          bol disciplinárne obvinený právoplatne vyčiarknutý zo zoznamu advokátov z dôvodov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
g)         návrh neobsahuje náležitosti uvedené v § 5 ods. 3 a tento nedostatok nebol odstránený v lehote určenej predsedom senátu.
 
§ 15
 
            (1) Senát môže disciplinárne konanie prerušiť, ak disciplinárne obvinený podá proti osobe, ktorá podala sťažnosť, trestné oznámenie alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom sťažnosti.
 
            (2) Senát disciplinárne konanie preruší po dobu stíhania disciplinárne obvineného v inom konaní za skutok, ktorý je predmetom návrhu. Ak nebol disciplinárne obvinený v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci, senát bezodkladne pokračuje v disciplinárnom konaní.
 
            (3) Senát disciplinárne konanie preruší aj v prípade, ak existujú skutočnosti uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) až i) zákona. V takýchto prípadoch v konaní pokračuje až po opätovnom zápise disciplinárne obvineného do zoznamu advokátov.
 
            (4) Pred prerušením disciplinárneho konania vykoná predseda senátu alebo ním poverený člen všetko, čo je potrebné na zabezpečenie priebehu disciplinárneho konania. Ustanovenie § 2 ods. 2, druhá veta sa použije rovnako. Ak zanikne dôvod na prerušenie, v disciplinárnom konaní sa pokračuje.
 
§ 16
 
            (1) V skrátenom disciplinárnom konaní senát môže rozhodnúť vo veci nezaplatenia príspevku na činnosť komory a príspevku stanoveného stavovským predpisom aj bez nariadenia pojednávania. V skrátenom disciplinárnom konaní možno rozhodnúť aj vtedy, ak je nepochybné, že skutok uvedený v návrhu na začatie konania sa stal, disciplinárne obvinený spáchanie skutku nepopiera a skutok vykazuje znaky disciplinárneho previnenia.
 
            (2) Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je odpor, ktorý môže podať navrhovateľ alebo disciplinárne obvinený alebo jeho právny zástupca v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V prípade podania odporu sa napadnuté rozhodnutie zrušuje a predseda disciplinárneho senátu vo veci nariadi pojednávanie a ďalej sa postupuje podľa ustanovení o disciplinárnom pojednávaní.
 
            (3) Odpor je možné vziať do otvorenia disciplinárneho pojednávania späť. Späťvzatím odporu sa stáva rozhodnutie disciplinárneho senátu právoplatným.
 
§ 17
 
Senát doručí rozhodnutie podľa § 14, § 15 ods. 1, 2 a 3 do vlastných rúk navrhovateľovi, disciplinárne obvinenému a jeho zástupcovi.
 
 
Pojednávanie
 
§ 18
 
            (1) Ak senát nerozhodol spôsobom uvedeným v § 14, 15 alebo 16 a uplynula lehota uvedená v § 13 ods. 2, nariadi predseda senátu pojednávanie.
 
            (2) Pojednávanie pripraví predseda senátu tak, aby sa konalo najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia návrhu. Predĺženie lehoty môže povoliť len predseda disciplinárnej komisie z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
 
            (3) Termín pojednávania určí predseda senátu tak, aby disciplinárne obvinený a navrhovateľ mali od upovedomenia aspoň 5 pracovných dní na prípravu. Túto lehotu možno skrátiť len s ich súhlasom.
 
            (4) Pojednávanie sa koná za stálej prítomnosti senátu a zapisovateľa povereného predsedom senátu.
 
            (5) Účasť navrhovateľa na pojednávaní je povinná. Senát môže pojednávať v jeho neprítomnosti, ak sa na pojednávanie nedostaví napriek riadnemu upovedomeniu, alebo ak súhlasí, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti.
 
            (6) Pojednávanie sa koná v prítomnosti disciplinárne obvineného. Senát môže pojednávať v neprítomnosti disciplinárne obvineného, ak s tým disciplinárne obvinený písomne súhlasí.
 
            (7) Ak sa disciplinárne obvinený na pojednávanie nedostaví a písomne nepožiadal aspoň jeden pracovný deň pred určeným termínom pojednávania o odročenie pojednávania z dôležitého dôvodu, môže senát pojednávať v jeho neprítomnosti. Ak disciplinárne obvinený požiada najneskôr do začatia pojednávania o jeho odročenie a ak sú na odročenie dôvody hodné osobitného zreteľa, predseda senátu môže pojednávanie odročiť.
 
            (8) Pojednávanie je neverejné.
 
            (9) O disciplinárnom pojednávaní sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať
a)      označenie disciplinárneho senátu,
b)      miesto a čas disciplinárneho pojednávania,
c)      meno a priezvisko členov disciplinárneho senátu, u disciplinárne obvineného alebo svedka aj adresu na účely doručovania,
d)      stručné, ale výstižné opísanie priebehu pojednávania, podstatný obsah rozhodnutí vyhlásených na pojednávaní vrátane výrokových častí rozhodnutia vo veci samej a ak bol na pojednávaní doručený rovnopis rozhodnutia, osvedčenie o tomto doručení,
e)      návrhy strán, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb,
f)      námietky strán alebo vypočúvaných osôb proti obsahu zápisnice,
g)      podpisy predsedu senátu, členov senátu a zapisovateľa.
 
            (10) Ak je pre náležité objasnenie veci potrebné vykonať ďalšie úkony, urobí senát príslušné opatrenie.
 
            (11) Ak je v priebehu pojednávania potrebné doplniť dôkazy, ktoré nemožno ihneď predložiť alebo vykonať, senát pojednávanie odročí. Dôkazy zabezpečí predseda senátu alebo ním poverený člen senátu. Predseda senátu môže na pojednávanie predvolať svedkov a znalcov.
 
§ 19
 
(1) Po otvorení pojednávania navrhovateľ prednesie návrh. Ak nie je prítomný, prečíta ho predseda senátu alebo ním poverený člen senátu.
 
(2) Disciplinárne obvinený má právo vyjadriť sa k návrhu. Ak nevyužil svoje právo vyjadriť sa ústne, prečíta sa jeho písomné vyjadrenie k návrhu, ak ho podal.
 
(3) Po výpovedi disciplinárne obvineného nasleduje ďalšie dokazovanie. Ako dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, listiny, písomnosti a znalecké posudky.
 
(4) Advokát a pracovníci kancelárie komory sú povinní vypovedať v disciplinárnom konaní ako svedkovia.
 
(5) Svedok nesmie byť vypočutý o utajovaných skutočnostiach, ak nebol zbavený mlčanlivosti podľa osobitného zákona. Advokát a pracovník kancelárie komory má právo odoprieť výpoveď, ak je príbuzný disciplinárne obvineného v priamom rade; jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh a advokát tiež vtedy, ak je spoločníkom disciplinárne obvineného podľa zákona o advokácii a svojou výpoveďou by spôsobil nebezpečenstvo trestného alebo disciplinárneho stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi alebo osvojencovi, manželovi, druhovi, spoločníkovi alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako svoju vlastnú.
 
(6) Na začiatku výsluchu je potrebné poučiť svedka o jeho právach a povinnostiach, o význame jeho výpovede na zistenie skutkového stavu veci a vyzvať ho, aby vypovedal pravdu a nič nezamlčoval.
 
(7) Výsluch svedka a znalca možno nahradiť prečítaním zápisu ich výpovede.
 
§ 20
 
            (1) Po skončení dokazovania a po oboznámení s obsahom spisu udelí predseda senátu slovo na záverečné návrhy. Ako prvý prednesie návrh navrhovateľ, po ňom zástupca disciplinárne obvineného.
 
            (2) Disciplinárne obvinený hovorí vždy posledný.
 
            (3) Po záverečných návrhoch účastníkov konania sa koná porada senátu, na ktorej sa zúčastní senát a zapisovateľ. O hlasovaní sa vyhotoví osobitný zápis, ktorý podpíšu predseda senátu a členovia senátu a bude uschovaný v zalepenej obálke.
 
            (4) Po porade vyhlási predseda senátu rozhodnutie spolu s odôvodnením a poučením o odvolaní. Vyhlásenie rozhodnutia je verejné. Vyhlásenie musí byť v úplnej zhode s obsahom rozhodnutia tak, ako bolo odhlasované.
 
            (5) Rozhodnutie sa vždy vyhotoví písomne. Podpíše ho predseda senátu. Doručí ho disciplinárne obvinenému, jeho zástupcovi a navrhovateľovi najneskôr do 30 dní po vyhlásení do vlastných rúk.
 
§ 21
 
Rozhodnutie senátu
 
            (1) Senát môže rozhodnúť iba o skutku, ktorý je uvedený v návrhu.
 
            (2) Senát rozhodnutím
a)      konanie zastaví (§ 14, § 22),
b)      konanie preruší (§ 15, § 23),
c)      disciplinárne obvineného oslobodí spod návrhu (§ 25),
d)      uzná disciplinárne obvineného za vinného (§ 26 ods. 1).
 
            (3) Rozhodnutie obsahuje označenie senátu, o rozhodnutie ktorého ide, mená a priezviská členov senátu, ktorí sa na rozhodovaní zúčastnili, dátum a miesto vyhlásenia rozhodnutia, výrok rozhodnutia s uvedením zákonných ustanovení, ktoré sa použili, odôvodnenie, ak zákon neustanovuje niečo iné a poučenie o opravnom prostriedku. Výrok, ktorým sa disciplinárne obvinený uznáva za vinného, alebo ktorým sa spod disciplinárneho návrhu oslobodzuje, musí presne označovať disciplinárne previnenie (skutok), ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním a s uvedením právnej kvalifikácie, ale aj s uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne aj s uvedením iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj výrok o disciplinárnom opatrení a náhrade trov disciplinárneho konania.
 
            (4) Ak sa po vyhlásení rozhodnutia navrhovateľ aj disciplinárne obvinený vzdali odvolania, alebo taký prejav urobili v lehote 5 pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia, alebo ak sa rozhodlo podľa § 16 ods. 1, môže sa vyhotoviť zjednodušené písomné rozhodnutie, ktoré neobsahuje odôvodnenie. Predseda disciplinárneho senátu zaznamená vzdanie sa odvolania disciplinárne obvineného alebo navrhovateľa v zápisnici, ktorú účastníci konania podpíšu.
 
§ 22
 
            Senát disciplinárne konanie zastaví, ak
a)         bol návrh vzatý späť pred vyhlásením rozhodnutia,
b)         zistí dôvody uvedené v § 14.
 
§ 23
 
            (1) Senát disciplinárne konanie preruší, ak sú splnené podmienky uvedené v § 15 ods. 2 a 3.
 
            (2) Senát disciplinárne konanie preruší aj v prípade, ak existujú skutočnosti uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) až i) zákona. V takýchto prípadoch v konaní pokračuje až po opätovnom zápise disciplinárne obvineného do zoznamu advokátov.
 
§ 24
 
Ak senát disciplinárne konanie nezastaví ani nepreruší, rozhodne, či uznáva disciplinárne obvineného za vinného, alebo či ho spod návrhu oslobodzuje.
 
§ 25
 
            Senát disciplinárne obvineného oslobodí, ak
a)         nebolo dokázané, že sa skutok stal,
b)         skutok nie je disciplinárnym previnením,
c)         nebolo dokázané, že skutok spáchal disciplinárne obvinený.
 
§ 26
 
            (1) Senát uzná disciplinárne obvineného za vinného, ak bolo dokázané, že sa stal skutok, ktorý je predmetom návrhu, že ho spáchal disciplinárne obvinený a že skutok je disciplinárnym previnením v zmysle § 56 ods. 1 zákona.
 
            (2) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia senát prihliadne na závažnosť previnenia, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, na osobu disciplinárne obvineného a na jeho osobné a rodinné pomery.
 
            (3) Senát môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak zistí, že sú splnené podmienky § 56 ods. 6 zákona.
 
Opravné prostriedky
 
§ 27
 
            (1) Proti rozhodnutiu senátu môže podať odvolanie disciplinárne obvinený a navrhovateľ. V mene disciplinárne obvineného môže podať odvolanie jeho zástupca.
 
            (2) Odvolanie nemôže podať účastník, ktorý sa tohto práva výslovne vzdal po vyhlásení rozhodnutia senátu.
 
            (3) Odvolanie má odkladný účinok.
 
            (4) Odvolanie možno podať do zápisnice hneď po vyhlásení rozhodnutia senátu alebo Slovenskej advokátskej komore do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 
§ 28
 
Predseda senátu je oprávnený odpustiť zmeškanie lehoty na podanie odvolania, ak ju disciplinárne obvinený alebo jeho zástupca zmeškali z dôležitého dôvodu a do 15 dní od odpadnutia prekážky podali žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty. Ak nebol opravný prostriedok ešte podaný, treba ho k žiadosti pripojiť.
 
§ 29
 
            (1) Predseda senátu bezodkladne najneskôr do 15 dní po doručení odvolania pošle rovnopis odvolania druhému účastníkovi disciplinárneho konania. Vyzve ho, aby sa k odvolaniu najneskôr v lehote 10 dní písomne vyjadril. Po uplynutí lehoty predseda senátu najneskôr do 15 dní predloží disciplinárny spis predsedovi disciplinárnej komisie.
 
            (2) Predseda disciplinárnej komisie predloží odvolanie s disciplinárnym spisom odvolacej disciplinárnej komisii vo veciach, kde bolo podané odvolanie.
 
Odvolacie konanie
 
§ 30
 
            (1) Predseda odvolacej disciplinárnej komisie najneskôr do 15 dní po doručení odvolania pridelí vec odvolaciemu disciplinárnemu senátu na prerokovanie.
 
            (2) Ak odvolací disciplinárny senát nezačne konať do jedného mesiaca od pridelenia veci, môže predseda odvolacej disciplinárnej komisie vec odvolaciemu disciplinárnemu senátu odňať a prideliť ju inému odvolaciemu disciplinárnemu senátu.
 
            (3) O odvolaní proti rozhodnutiu senátu podľa § 59 zákona rozhoduje odvolací disciplinárny senát.
 
            (4) Na odvolacie konanie sa primerane použijú ustanovenia o konaní v prvom stupni. Dôkazy sa spravidla nevykonávajú. Odvolací disciplinárny senát môže výnimočne doplniť dokazovanie, ak je doplnenie dokazovania nevyhnutné na to, aby mohol o odvolaní rozhodnúť. Ak sa vykonávajú dôkazy, použijú sa primerane ustanovenia o dokazovaní v prvom stupni.
 
            (5) Odvolací disciplinárny senát v rámci odvolacieho konania preskúma výrok napadnutý odvolaním, ako aj zákonnosť a odôvodnenosť napadnutého rozhodnutia a postup senátu. Na chyby, ktoré neboli odvolaním napadnuté, prihliada iba vtedy, ak mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie.
 
            (6) Z prerokovania a rozhodovania o veci v odvolacom konaní je vylúčený člen odvolacieho disciplinárneho senátu, u ktorého možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti pre jeho pomer k prerokúvanej veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcovi.
 
§ 31
 
            (1) Predseda odvolacieho disciplinárneho senátu nariadi termín odvolacieho pojednávania a predvolá naň disciplinárne obvineného a navrhovateľa.
 
            (2) Po otvorení odvolacieho pojednávania podá poverený člen odvolacieho disciplinárneho senátu na základe spisu správu o stave veci zameranú na otázky, ktoré je potrebné na odvolacom pojednávaní riešiť. Následne prednesie odvolanie osoba, ktorá ho podala. Disciplinárne obvinený a navrhovateľ majú právo vyjadriť sa k odvolaniu, ak ho nepodali.
 
            (3) O odvolacom pojednávaní sa vyhotovuje osobitný zápis, ktorý podpisuje predseda odvolacieho disciplinárneho senátu alebo ním poverený člen odvolacieho disciplinárneho senátu.
 
§ 32
 
            (1) Odvolací disciplinárny senát preruší odvolacie konanie, ak bolo po rozhodnutí senátu proti disciplinárne obvinenému pre ten istý skutok začaté trestné konanie alebo konanie pred iným orgánom. Ak nebol disciplinárne obvinený v inom konaní potrestaný, alebo ak nie je možné uložený trest považovať z hľadiska účelu disciplinárneho konania za dostačujúci, odvolací disciplinárny senát bezodkladne pokračuje v disciplinárnom konaní.
 
            (2) Odvolací disciplinárny senát preruší odvolacie konanie, ak bol disciplinárne obvinený vyčiarknutý zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. c) až i) zákona. V konaní pokračuje po zápise disciplinárne obvineného do zoznamu advokátov.
 
            (3) Odvolací disciplinárny senát môže prerušiť konanie, ak disciplinárne obvinený podá proti osobe, ktorá podala sťažnosť, trestné oznámenie alebo návrh na začatie konania o ochranu osobnosti v súvislosti s obsahom sťažnosti.
 
§ 33
 
            Odvolací disciplinárny senát zamietne odvolanie, ak
a)         bolo odvolanie podané oneskorene,
b)         bolo odvolanie podané osobou, ktorá nie je na podanie odvolania oprávnená alebo osobou, ktorá sa vzdala práva podať odvolanie.
 
§ 34
 
Odvolací disciplinárny senát potvrdí rozhodnutie senátu, ak je vecne správne.
 
§ 35
 
Odvolací disciplinárny senát rozhodnutie senátu zmení, ak senát
a)             disciplinárne obvineného oslobodil spod návrhu, hoci neboli splnené podmienky uvedené v § 25,
b)         uznal disciplinárne obvineného za vinného, hoci neboli splnené podmienky uvedené v § 26 ods. 1,
c)         uložil disciplinárne opatrenie, ktoré je neprimerané s prihliadnutím na podmienky stanovené v § 56 ods. 4 zákona,
d)         upustil od uloženia disciplinárneho opatrenia, hoci neboli splnené podmienky podľa § 56 ods. 6 zákona.
 
§ 36
 
            Odvolací disciplinárny senát rozhodnutie zruší a vec vráti senátu na nové prerokovanie a rozhodnutie, ak senát
a)         konanie zastavil, hoci neboli splnené podmienky uvedené v § 14 alebo v § 22,
b)         v disciplinárnom konaní nedodržal postup určený zákonom o advokácii a Disciplinárnym poriadkom,
c)         nezistil skutkový stav dostatočným spôsobom.
 
§ 37
 
            Odvolací disciplinárny senát rozhodnutie senátu zruší a disciplinárne konanie zastaví, ak
a)         zistí, že sú splnené podmienky podľa § 14 alebo § 22,
b)             navrhovateľ vezme návrh späť skôr, ako odvolací orgán začne vyhlasovať svoje rozhodnutie,
c)             disciplinárne obvinený v priebehu odvolacieho konania zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
d)         bolo odvolacie konanie prerušené podľa § 32 ods. 2 a disciplinárne obvinený nebol opätovne zapísaný do zoznamu advokátov.
 
§ 38
 
            (1) Proti rozhodnutiu odvolacieho disciplinárneho senátu nie je odvolanie prípustné. Disciplinárne odsúdený môže požiadať súd o preskúmanie právoplatného rozhodnutia o disciplinárnom opatrení podľa § 59 ods. 3 zákona.
 
            (2) Rozhodnutie odvolacieho disciplinárneho senátu nadobúda právoplatnosť doručením rozhodnutia.
 
§ 39
 
Konanie pred senátom po zrušení rozhodnutia
 
            (1) Senát, ktorému bola vec vrátená na nové prerokovanie a rozhodnutie, je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí odvolací disciplinárny senát. Je povinný vykonať úkony, ktoré odvolací disciplinárny senát nariadil.
 
            (2) Ak odvolací disciplinárny senát zrušil rozhodnutie senátu na základe odvolania, ktoré podal iba disciplinárne obvinený alebo v jeho prospech navrhovateľ, nemôže senát v novom konaní uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, ako uložil v rozhodnutí, ktoré bolo odvolacím disciplinárnym senátom v odvolacom konaní zrušené.
 
§ 40
 
Zrušenie právoplatného rozhodnutia
 
            (1) Predsedníctvo môže zrušiť právoplatné rozhodnutie senátu na podnet navrhovateľa, ak bolo vydané v rozpore so zákonom o advokácii alebo predpisom komory. Ak bolo rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom o advokácii alebo predpisom komory v prospech disciplinárne odsúdeného, môže tak urobiť iba do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
 
            (2) Predsedníctvo môže zrušiť právoplatné rozhodnutie senátu, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli senátu predtým známe a mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už predtým známymi odôvodniť iné rozhodnutie o disciplinárnom previnení. Zrušenie rozhodnutia z týchto dôvodov je neprípustné, ak by malo byť v neprospech disciplinárne odsúdeného a od právoplatnosti rozhodnutia uplynul jeden rok, alebo ak disciplinárne odsúdený zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
 
            (3) Po zrušení disciplinárneho rozhodnutia predsedníctvo vráti vec predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý ju pridelí senátu, aby ju znova prerokoval a rozhodol, pričom senát je viazaný právnym názorom predsedníctva.
 
§ 41
 
Doručovanie
 
            (1) Písomnosti sa doručujú disciplinárne obvinenému alebo disciplinárne odsúdenému a jeho zástupcovi na adresu ich sídla uvedenú v zozname advokátov vedenom komorou do vlastných rúk s úložnou lehotou 10 dní.
 
            (2) Písomnosti sa považujú za doručené dňom, keď ich disciplinárne obvinený alebo disciplinárne odsúdený a jeho zástupca prevzali alebo odmietli prevziať.
 
            (3) Ak nie je možné písomnosť doručiť disciplinárne obvinenému alebo disciplinárne odsúdenému a jeho zástupcovi na adresu jeho sídla uvedenú v zozname advokátov vedenom komorou, považuje sa písomnosť za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky komore, a to aj vtedy, ak sa advokát, ktorému bola písomnosť určená, o tom nedozvie.
 
            (4) Predsedovi revíznej komisie, predsedovi disciplinárnej komisie, predsedom disciplinárnych senátov a predsedom odvolacích disciplinárnych senátov sa doručujú písomnosti na adresu sídla komory.
 
§ 42
 
Náklady disciplinárneho konania
 
            (1) Náklady disciplinárneho konania preddavkuje komora.
 
            (2) Advokát, ktorý bol právoplatne uznaný za disciplinárne vinného, je povinný zaplatiť komore paušálne náklady konania vo výške minimálnej mesačnej mzdy stanovenej osobitným predpisom.
 
Výkon disciplinárneho opatrenia
 
§ 43
 
            (1) Predseda disciplinárnej komisie doručí právoplatné rozhodnutie senátu do 15 dní predsedníctvu a tajomníkovi. V tej istej lehote informuje predseda disciplinárnej komisie o rozhodnutí aj sťažovateľa.
 
            (2) Disciplinárne opatrenia vykonáva kancelária komory.
 
            (3) Pokuty sú príjmom komory.
 
§ 44
 
            (1) Právoplatne uložené disciplinárne opatrenie dá tajomník zapísať do registra disciplinárnych opatrení, ktorý vedie kancelária komory.
 
            (2) Náležitosti výpisu z registra disciplinárnych opatrení upraví uznesením predsedníctvo.
 
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
 
§ 45
 
            (1) Disciplinárne odsúdený, ktorý sa správal bezúhonne a nedopustil sa nového disciplinárneho previnenia, je oprávnený požiadať predsedu disciplinárnej komisie, aby vykonané disciplinárne opatrenie zahladil a vymazal z registra disciplinárnych opatrení
a)    po uplynutí jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. a) alebo b) zákona,
b)    po uplynutí troch rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. c) alebo d) zákona o advokácii,
c)    po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí advokáta alebo advokátskeho koncipienta,
d)    po uplynutí doby, na ktorú bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho opatrenia, ak počas tejto doby nebude advokát právoplatne uznaný za vinného z iného disciplinárneho previnenia.
 
            (2) Lehota podľa odseku 1 písm. a), b) začína plynúť právoplatnosťou disciplinárneho rozhodnutia, ktorým bolo uložené písomné napomenutie alebo verejné napomenutie, alebo dňom zaplatenia peňažnej pokuty.
 
            (3) Disciplinárne odsúdený doručí žiadosť predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý ju pridelí predsedovi senátu. Senát o žiadosti disciplinárne odsúdeného rozhodne do 30 dní od doručenia žiadosti. Proti zamietavému rozhodnutiu môže disciplinárne odsúdený podať odvolanie do 15 dní od doručenia písomne vyhotoveného rozhodnutia.
 
            (4) O odvolaní rozhoduje odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie zmení a návrhu vyhovie, alebo odvolanie zamietne. Odvolací disciplinárny senát doručí právoplatné rozhodnutie tajomníkovi.
 
§ 46
 
Disciplinárny senát na návrh disciplinárne odsúdeného, ktorý zaplatil trovy disciplinárneho konania, zahladí disciplinárne odsúdenie disciplinárne odsúdenému, u ktorého disciplinárny senát upustil od uloženia disciplinárneho opatrenia.
 
§ 47
 
            (1) Zahladené disciplinárne opatrenie dá tajomník vymazať z registra disciplinárnych opatrení a rozhodnutie o zahladení dá založiť do osobného spisu advokáta.
 
            (2) Na disciplinárne odsúdeného, ktorého disciplinárne opatrenie bolo zahladené, sa hľadí, ako keby nebol disciplinárne potrestaný.
 
Záverečné ustanovenia
 
§ 48
 
Zrušuje sa Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátkej komory schválený konferenciou advokátov 19. júna 2010.
 
§ 49
 
Tento Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátkej komory nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia konferenciou advokátov15. júna 2013.
 
 
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
Slovenskej advokátskej komory
Scroll Up