Uznesenie o výchove advokátskych koncipientov

Uznesenie konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov

 
Podľa § 64 ods. 3 a § 69 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa konferencia advokátov uzniesla takto:
 
§ 1
 
Úvodné ustanovenie
 
            (1) Výchova advokátskeho koncipienta je procesom zvyšovania a prehlbovania jeho odborných znalostí, v rámci ktorého nadobúda vedomosti a skúsenosti potrebné na zloženie advokátskej skúšky a na výkon advokácie. Výchova advokátskeho koncipienta je zameraná na znalosť právnych predpisov a schopnosť ich aplikácie, ako aj na osvojenie si noriem správania, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a predpisov Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“). Komora na tento účel organizuje školenia, semináre a iné výchovné a vzdelávacie podujatia (ďalej len „semináre“).
           
(2) Advokát vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 zákona, usadený euroadvokát alebo vedúci organizačnej zložky zahraničného združenia (ďalej len „školiteľ“) sú zodpovední za výchovu advokátskeho koncipienta. Komora zodpovedá za výchovu advokátskeho koncipienta v rozsahu ustanovenom týmto uznesením.
 
(3) Školiteľ je povinný umožniť advokátskemu koncipientovi prípravu na advokátsku skúšku aspoň v dĺžke jedného mesiaca, ako aj účasť na advokátskej skúške. Ak ide o opakovanú advokátsku skúšku, je školiteľ povinný umožniť advokátskemu koncipientovi prípravu na advokátsku skúšku aspoň v dĺžke dvoch týždňov.
 
Výchova advokátskych koncipientov
 
§ 2
 
            (1) Počas praxe pod dohľadom školiteľa je advokátsky koncipient povinný prehlbovať svoje znalosti najmä sústavným štúdiom právnych predpisov, judikatúry, odbornej literatúry, poskytovaním právnych služieb pod dohľadom školiteľa a podľa jeho pokynov a aktívnou účasťou na seminároch, na ktorých advokátsky koncipient získava predpoklady nevyhnutné na výkon advokácie.
           
(2) Advokátsky koncipient môže so súhlasom školiteľa vykonať časť praxe na súde, prokuratúre, u notára alebo na odbornej zahraničnej stáži.
 
§ 3
 
            (1) Komora organizuje pre advokátskych koncipientov semináre, ktorých obsahovú náplň určuje predsedníctvo komory (ďalej len „predsedníctvo“).
           
(2) Účasť advokátskeho koncipienta na seminároch je povinná. Potvrdenie o účasti na seminároch tvorí súčasť jeho osobného spisu a predkladá sa skúšobnej komisii ako príloha k prihláške na advokátsku skúšku.
           
(3) Advokátsky koncipient je počas zákonom stanovenej praxe povinný zúčastniť sa na seminároch v súlade s programom vzdelávania schváleným predsedníctvom v ním stanovenom počte. Advokátsky koncipient, ktorý nevykoná povinnú prax v celom rozsahu, požiada do jedného mesiaca od vzniku pracovného pomeru, najneskôr s prihláškou na advokátske skúšky, o započítanie právnej praxe podľa § 6 ods. 2 zákona do praxe advokátskeho koncipienta. Predsedníctvo súčasne s rozhodnutím o započítaní inej právnej praxe určí semináre, na ktorých je koncipient povinný zúčastniť sa.
           
(4) Komora je oprávnená z disciplinárnych dôvodov neuznať advokátskemu koncipientovi účasť na seminári.
           
(5) Školiteľ, u ktorého advokátsky koncipient vykonáva prax, je povinný advokátskeho koncipienta na seminár vyslať.
 
§ 4
 
            (1) Advokátskemu koncipientovi môže byť na záver seminára uložená povinnosť vykonať písomný záverečný test zameraný na obsah zaradených prednášaných tém.
           
(2) Záverečný písomný test tvorí súčasť osobného spisu advokátskeho koncipienta a predkladá sa skúšobnej komisii ako príloha k prihláške na advokátsku skúšku.
 
§ 5
 
            (1) Účasť advokátskeho koncipienta na seminároch organizovaných komorou je výkonom práce, za ktorú mu patrí náhrada mzdy.
           
(2) Školiteľ je povinný poskytnúť advokátskemu koncipientovi za podmienok ustanovených osobitným predpisom náhradu cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie, stravné a náhradu vedľajších výdavkov, ktoré mu vzniknú s účasťou na seminároch organizovaných komorou.
           
(3) Náklady spojené s organizovaním seminárov vrátane honorárov a úhrady hotových výdavkov prednášateľov hradí komora.
 
Vzdelávanie advokátov
 
§ 6
 
            (1) Komora organizuje podľa potrieb a požiadaviek advokátov, ich zamestnancov a pre širšiu právnickú verejnosť semináre a prednášky (ďalej len „podujatia“) o aktuálnych problémoch právnej praxe alebo o otázkach významných pre prax advokáta.
           
(2) Účasť na podujatiach uvedených v odseku 1 je dobrovoľná.
 
§ 7
 
            (1) Pri každom podujatí organizovanom podľa § 6 určí komora vopred účastnícky poplatok s uvedením nákladov, na krytie ktorých poplatok slúži.
           
(2) Účastnícky poplatok zaplatia účastníci komore najneskôr pred začatím podujatia.
 
§ 8
 
Vzdelávacie kolégium
 
Predsedníctvo vymenuje z advokátov, vysokoškolských pedagógov a odborníkov z justičnej praxe Vzdelávacie kolégium, ktoré sa vyjadruje k programu seminárov a podujatí.
 
Spoločné a záverečné ustanovenia
 
§ 9
 
Zrušuje sa Uznesenie konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov z 19. júna 2010.
 
§ 10
 
Toto Uznesenie konferencie advokátov o výchove advokátskych koncipientov a ďalšom vzdelávaní advokátov nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia konferenciou advokátov 15. júna 2013.
 
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
Slovenskej advokátskej komory
Scroll Up