Zákon o advokácii

Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 
 
Čl. I 
 
PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
§1 
Poslanie advokácie 
 
(1) Advokácia pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a 
záujmy fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „klient“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, 
ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
(2) Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými 
právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o 
právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho 
poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu (ďalej len „právne služby“). 
(3) Právne služby na území Slovenskej republiky poskytujú advokáti, ako aj ďalšie fyzické osoby a 
právnické osoby uvedené v ustanoveniach § 30 písm. b), c), d), e) a i) za podmienok a spôsobom 
ustanoveným týmto zákonom. Advokáti poskytujú iné služby v súlade s osobitnými predpismi. 
(4) Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté oprávnenie 
a) notárov, patentových zástupcov, daňových poradcov a súdnych exekútorov, prípadne ďalších 
osôb poskytovať niektoré právne služby v súlade s osobitnými zákonmi, 
b) zamestnanca právnickej osoby alebo fyzickej osoby poskytovať právne služby osobe, u ktorej je 
v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ak je poskytovanie právnych služieb 
súčasťou povinností vyplývajúcich z tohto vzťahu, 
c) osoby, ktorá vykonáva správu majetku podľa osobitných predpisov. 
 
Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti 
§ 1a 
(1) Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti 
účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza 
zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti 
zakladajúcej vznik škody. 
(2) Autorizáciu zmluvy podľa odseku 1 advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje 
a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1, 
b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje, 
c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii, 
d) meno, priezvisko a podpis advokáta, 
e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu 
v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“). 
(3) Vzor doložky o autorizácii je uvedený v prílohe č. 3. 
(4) Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na 
platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov 
zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy 
o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody 
v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. 
 
§ 1b 
(1) Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným 
dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. 
(2) Ak advokát napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie 
zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, 
zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, 
požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. 
(3) Ak sa ani napriek postupu podľa odseku 2 advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť 
účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú 
zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá 
bola príčinou vzniku škody. 
(4) Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie 
podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto 
podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone. 
 
§ 1c 
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu 
Na výkon činnosti advokáta, postup podávania žiadostí a zápis do zoznamu advokátov podľa tohto 
zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu, ak tento 
zákon neustanovuje inak. 
 
DRUHÁ ČASŤ 
ADVOKÁT 
 
Predpoklady výkonu advokácie 
§ 2 
 
(1) Advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie komora. 
(2) Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta. 
(3) Advokátske povolanie je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona. 
 
§ 3 
(1) Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej 
doručenia toho, kto 
a) je plne spôsobilý na právne úkony, 
b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej 
fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom 
právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, 
c) získal najmenej päťročnú prax ako advokátsky koncipient s minimálnymi obsahovými 
nárokmi podľa § 62a; priebeh praxe sa preukazuje výkazom praxe, 
d) absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom 
komory, 
e) zložil advokátsku skúšku, 
f) je bezúhonný a spoľahlivý, 
g) nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu advokátov 
alebo disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov [§ 56 ods. 2 písm. e)], 
h) nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu komerčných právnikov, 
disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu 
exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie prokurátora alebo 
disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov, 
i) nie je v čase zápisu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu okrem 
pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, činnosti člena 
poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s 
povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore pracovného pomeru alebo 
obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania 
rozhoduje komora, 
j) splnil povinnosti podľa § 12 ods. 3, § 27 a § 28 ods.1, 
k) zložil sľub podľa odseku 6. 
(2) Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
a po zložení sľubu aj profesorov a docentov vysokých škôl v odbore právo, ktorí preukážu, že 
splnili podmienky podľa odseku 1 písm. a), b), f) až j). 
(3) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci 
verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej 
korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, 
ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu. 
(4) Spoľahlivým na účely tohto zákona nie je ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude 
čestne a svedomito plniť povinnosti advokáta. 
(5) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace. 
(6) Sľub sa skladá do rúk predsedu komory v tomto znení: „Sľubujem na svoje svedomie a česť, že 
budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy, predpisy Slovenskej advokátskej komory, etiku advokátskeho povolania a chrániť 
základné práva a slobody, svedomito plniť povinnosti advokáta a zachovávať mlčanlivosť o 
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s výkonom svojho povolania.“. 
(7) O nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov rozhoduje predsedníctvo komory. 
 
§ 4 
(1) Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
toho, kto 
a) je zapísaný do zoznamu usadených euroadvokátov (§ 39), 
b) zložil sľub podľa § 3 ods. 6, 
c) počas troch rokov poskytoval bez podstatného prerušenia na území Slovenskej republiky 
právne služby podľa tohto zákona a 
d) právne služby podľa písmena c) poskytoval v oblasti právneho poriadku Slovenskej 
republiky. 
(2) Podstatné prerušenie poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona nie je prerušenie z 
dôvodov udalostí každodenného života spravidla nepresahujúce tri týždne. Pri posudzovaní 
podstatného prerušenia sa prihliada na dôvod, dĺžku a početnosť prerušení. 
(3) Počas podstatného prerušenia poskytovania právnych služieb podľa tohto zákona lehota podľa 
odseku 1 písm. c) neplynie, ak však bolo prerušenie poskytovania právnych služieb podľa tohto 
zákona dlhšie ako jeden rok, lehota podľa odseku 1 písm. c) začína plynúť od začiatku. 
(4) Žiadateľ o zápis podľa odseku 1 označí a predloží komore informácie a spisovú dokumentáciu a 
poskytne komore potrebné vysvetlenia o počte a forme právnych služieb, ktoré poskytol v oblasti 
právneho poriadku Slovenskej republiky. 
(5) Komora upustí od splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. d), ak žiadateľ o zápis preukáže v 
pohovore pred trojčlennou komisiou vymenovanou predsedom komory (§ 71 ods. 3), že ako 
usadený euroadvokát [§ 30 písm. c)] bol efektívne a pravidelne činný v oblasti právneho poriadku 
Slovenskej republiky a že je schopný vykonávať túto činnosť naďalej. Pri pohovore sa prihliadne 
na účasť usadeného euroadvokáta na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách o 
právnom poriadku Slovenskej republiky. 
(6) Usadený euroadvokát [§ 30 písm. c)] zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1 môže pri 
poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie štátu registrácie [(§ 30 písm. g)] 
vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej právnickej osoby 
alebo slovenskej právnickej osoby oprávnenej poskytovať právne služby, môže pripojiť k 
profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby. 
(7) Pri zápise euroadvokáta [§ 30 písm. a)] do zoznamu advokátov komora ho vyčiarkne zo 
zoznamu usadených euroadvokátov (§ 39). 
 
§ 5 
(1) Komora zapíše do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti 
toho, kto 
a) je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore, 
b) splnil podmienku odborného vzdelania a praxe ustanovenej v tomto štáte na získanie 
oprávnenia vykonávať advokáciu samostatne na základe profesijného označenia uvedeného v 
prílohe č. 1, 
c) zložil skúšku spôsobilosti podľa odseku 3 a 
d) zložil sľub podľa § 3 ods. 6. 
(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) nesmú byť v čase ich predloženia 
staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho 
jazyka. 
(3) Skúška spôsobilosti je skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí euroadvokáta [§ 30 
písm. a)] o znalosti právneho poriadku Slovenskej republiky a predpisov komory. Skúška 
spôsobilosti sa vykonáva v štátnom jazyku. Podrobnosti o skúške spôsobilosti určí predpis 
komory. 
(4) Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti a po zaplatení poplatku 
určeného predpisom komory vykonať skúšku spôsobilosti každému, kto spĺňa podmienky podľa 
odseku 1 písm. a) a b). 
(5) Euroadvokát [§ 30 písm. a)] zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1 môže pri 
poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie štátu registrácie [§ 30 písm. g)] 
vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej právnickej osoby 
alebo slovenskej právnickej osoby oprávnenej poskytovať právne služby, môže pripojiť k 
profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby. 
 
§ 5a 
(1) Komora po prijatí žiadosti podľa § 3 až 5 bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie. 
(2) Žiadosť podľa § 3 až 5 možno podať aj prostredníctvom obvodného úradu, ktorý plní úlohy 
jednotného kontaktného miesta (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné 
miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote 
a spôsobom podľa osobitného predpisu. 
(3) Ak sa žiadosť podľa § 3 až 5 podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na 
vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti komore. 
(4) Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti komora bez zbytočného odkladu oznámi 
jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného 
kontaktného miesta. 
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia rovnako aj na podávanie žiadostí podľa § 39, 48 a 53. 
 
§ 6 
(1) Komora uzná odbornú justičnú skúšku, notársku skúšku alebo prokurátorskú skúšku 
vykonanú na území Slovenskej republiky za advokátsku skúšku. Komora môže za advokátsku 
skúšku uznať aj inú právnu skúšku vykonanú na území Slovenskej republiky. Podmienky 
uznania inej právnej skúšky za advokátsku skúšku určí predpis komory. 
(2) Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, asistenta sudcu Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a 
notársku prax. 
(3) Komora umožní do šiestich mesiacov od doručenia písomnej žiadosti vykonať advokátsku 
skúšku každému, kto spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), f) až h), absolvoval 
vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených vnútorným predpisom komory, zaplatil poplatok 
za advokátsku skúšku a preukáže, že najneskôr ku dňu konania advokátskej skúšky určeného 
komorou získal prax podľa § 3 ods. 1 písm. c). 
(4) Komora umožní zloženie sľubu a zápis do zoznamu advokátov do dvoch mesiacov od 
doručenia písomnej žiadosti o zloženie sľubu a o zápis do zoznamu advokátov každému, kto 
preukáže, že spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) až j), § 3 ods. 2, § 4 ods. 1 písm. a), c) a d) 
alebo § 5 ods. 1 písm. a) až c). 
 
§ 7 
(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu advokátov toho, 
a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 
b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony 
bola obmedzená, 
c) kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, 
d) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 
e) komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu 
advokátov, 
f) kto je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť komory o viac ako šesť mesiacov a 
príspevok nezaplatil ani do jedného mesiaca po tom, čo ho komora vyzvala na zaplatenie 
spolu s poučením o následkoch nezaplatenia, 
g) kto bol zapísaný do zoznamu advokátov a nespĺňal podmienky na zápis do zoznamu 
advokátov, 
h) kto nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie, 
i) proti komu bol vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku alebo bolo povolené vyrovnanie, alebo kto je spoločníkom právnickej 
osoby, ktorá vznikla na spoločný výkon advokácie a bol voči nej vyhlásený konkurz, 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo voči nej 
povolené vyrovnanie. 
(2) Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu advokátov toho, kto bol právoplatne odsúdený za 
trestný čin; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 1 písm. d). 
(3) O vyčiarknutí zo zoznamu advokátov podľa odseku 1 písm. g) je komora oprávnená 
rozhodnúť do jedného roku odo dňa, keď sa o nesplnení podmienky na zápis do zoznamu 
advokátov dozvedela; to neplatí, ak ide o podmienky uvedené v ustanoveniach § 3 ods. 1 písm. a), 
b), f) až h). 
 
§ 8 
(1) Komora pozastaví výkon advokácie tomu, 
a) komu po zapísaní do zoznamu advokátov nezanikol alebo vznikol pracovný pomer alebo 
obdobný pracovný vzťah okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej 
činnosti, činnosti člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky alebo činnosti, ktorá 
nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi advokátskeho povolania; o rozpore 
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi 
advokátskeho povolania rozhoduje komora, 
b) kto nastúpil výkon trestu odňatia slobody, bol vzatý do väzby alebo komu bolo uložené 
disciplinárne opatrenie pozastavenie výkonu advokácie, 
c) komu bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin do 
právoplatnosti rozsudku, 
d) kto podal písomnú žiadosť na pozastavenie výkonu advokácie a preukáže, že si ustanovil 
za seba zástupcu. 
(2) Komora môže pozastaviť výkon advokácie tomu, 
a) proti komu sa začalo konanie o pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony 
do právoplatného rozhodnutia vo veci, 
b) proti komu sa začalo trestné stíhanie za trestný čin do právoplatného rozhodnutia vo veci. 
c) komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie peňažná pokuta a do troch 
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo disciplinárne 
opatrenie uložené, si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie možno až do 
zaplatenia tejto pokuty, 
d) komu bola právoplatne uložená povinnosť zaplatiť paušálne trovy disciplinárneho konania 
a do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo 
disciplinárne opatrenie uložené, si svoju povinnosť nesplnil; pozastaviť výkon advokácie 
možno až do zaplatenia týchto trov. 
(3) Komora môže na návrh predsedu Revíznej komisie komory pozastaviť výkon advokácie tomu, 
proti komu bol podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, a to až do právoplatného 
skončenia veci. 
 
§ 9 
(1) Počas pozastavenia výkonu advokácie 
a) advokát nie je oprávnený poskytovať právne služby podľa tohto zákona, 
b) zaniká členstvo advokáta v orgánoch komory podľa § 66 ods. 4 písm. b) až e), 
c) advokát nemôže byť volený do orgánov komory podľa § 66 ods. 4 písm. b) až e), 
d) zaniká povinnosť advokáta podľa § 27 ods. 1. 
(2) Pozastavením výkonu advokácie 
a) nezaniká účasť advokáta v združení podľa § 13, vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo 
komanditnej spoločnosti podľa § 14 alebo v spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15, 
b) nezaniká povinnosť advokáta vykonávať platby podľa § 29 ods. 1, 
c) nie je dotknutá zodpovednosť advokáta za škodu (§ 26) vrátane zodpovednosti za 
disciplinárne previnenie, ku ktorému došlo v čase pozastavenia výkonu advokácie. 
§ 10 
Komora zapíše advokátovi pozastavenie výkonu advokácie podľa § 8 do zoznamu advokátov. Ak 
odpadnú dôvody uvedené v ustanovení § 8, komora pozastavenie výkonu advokácie advokátovi 
bezodkladne zruší a záznam o pozastavení výkonu advokácie vymaže zo zoznamu advokátov. 
 
§ 11 
(1) Proti rozhodnutiu komory o nezapísaní fyzickej osoby do zoznamu advokátov, o vyčiarknutí 
advokáta zo zoznamu advokátov podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), f) až i) a odsekov 2 a 3 a o 
pozastavení výkonu advokácie podľa § 8 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie 
nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením; rozhodnutie je preskúmateľné súdom 
na základe žaloby podľa piatej časti druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku. 
(2) Ak súd zruší rozhodnutie komory o vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov, zapíše ho 
komora do zoznamu advokátov ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší 
rozhodnutie komory o pozastavení výkonu advokácie, advokát je oprávnený vykonávať 
advokáciu odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako aj pre usadených euroadvokátov, medzinárodných 
advokátov, zahraničných advokátov, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné 
spoločnosti, združenia, komanditné spoločnosti, organizačné zložky zahraničných združení a pre 
advokátskych koncipientov. 
(4) Rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 vydáva predsedníctvo komory a musí obsahovať 
a) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, 
b) označenie fyzickej osoby, o ktorej nezapísaní, pozastavení výkonu advokácie alebo 
vyčiarknutí zo zoznamu advokátov sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a 
dátumu narodenia, 
c) výrok, 
d) odôvodnenie, 
e) miesto vydania rozhodnutia, 
f) dátum vydania rozhodnutia, 
g) podpis štatutárneho orgánu komory, 
h) poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom. 
 
§ 12 
Výkon advokácie 
 
(1) Advokát môže vykonávať advokáciu 
a) samostatne, 
b) v združení spolu s inými advokátmi, 
c) ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, 
d) ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo 
e) ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. 
(2) Komora vedie zoznam združení podľa § 13, zoznam verejných obchodných spoločností a 
komanditných spoločností podľa § 14 a zoznam spoločností s ručením obmedzeným podľa § 15; 
ustanovenia osobitného predpisu tým nie sú dotknuté. Advokát je povinný oznámiť komore 
zmenu v spôsobe výkonu advokácie bezodkladne po zápise do obchodného registra. 
(3) Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla. Sídlo musí byť 
na území Slovenskej republiky. 
(4) Pri poskytovaní právnych služieb je advokát povinný používať profesijné označenie advokát, 
advokátka alebo advokátska kancelária. Ak poskytuje advokát právne služby prostredníctvom 
združenia alebo obchodnej spoločnosti zapísanej v zozname komory, je povinný používať 
profesijné označenie advokátska kancelária, ku ktorému pripojí aj názov združenia alebo obchodné 
meno spoločnosti, ktoré neznižuje dôstojnosť advokátskeho stavu a neporušuje pravidlá 
profesijnej etiky. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety preskúma komora, ktorá o tom 
žiadateľovi vydá potvrdenie do 60 dní od doručenia žiadosti, ak ide o zápis do zoznamu podľa § 13 
až 15, a do 15 dní od doručenia žiadosti, ak ide o zápis zmeny názvu združenia alebo obchodného 
mena spoločnosti. 
(5) Prokuristom alebo splnomocneným zástupcom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej 
spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť iba advokát, ak tento zákon 
neustanovuje inak. 
(6) Iná právnická osoba ako verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo 
spoločnosť s ručením obmedzeným zriadená podľa tohto zákona nie je oprávnená poskytovať 
právne služby alebo vykonávať advokáciu. 
 
§ 13 
Združenie 
 
(1) Advokáti sa môžu združiť na účel spoločného výkonu advokácie. Účastníkmi združenia môžu 
byť len advokáti; svoje vzájomné práva a povinnosti si upravia písomnou zmluvou o združení. 
(2) Advokáti ako účastníci združenia majú spoločné sídlo. Písomnosti určené účastníkom 
združenia sa doručujú v sídle združenia. Sídlo musí byť na území Slovenskej republiky. 
(3) Advokát, ktorý vykonáva advokáciu v združení, nemôže súčasne vykonávať advokáciu 
samostatne, v inom združení, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komplementár 
komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Advokáti sa však 
môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo 
viacerých vopred vymedzených veciach, ak zmluva o združení neurčuje inak. 
 
§ 14 
Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť 
 
(1) Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť alebo 
komanditnú spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Ak tento 
zákon neustanovuje inak, verejná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je 
poskytovanie právnych služieb (ďalej len „verejná obchodná spoločnosť“), alebo komanditná 
spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len 
„komanditná spoločnosť“), nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len 
advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia 
osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak. 
(2) Advokáti ako spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti vykonávajú advokáciu v mene a na 
účet verejnej obchodnej spoločnosti. Advokáti ako spoločníci komanditnej spoločnosti vykonávajú 
advokáciu v mene a na účet komanditnej spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene verejnej 
obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch 
osobitné predpisy, advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti. 
(3) Štatutárnym orgánom verejnej obchodnej spoločnosti je každý zo spoločníkov, ktorí sú 
oprávnení konať v jej mene samostatne a bez obmedzenia. Štatutárnym orgánom komanditnej 
spoločnosti je každý z komplementárov, ktorí sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne a bez 
obmedzenia. 
(4) Dedič sa môže prihlásiť o svoju účasť vo verejnej obchodnej spoločnosti za podmienok 
ustanovených osobitným predpisom, len ak je advokátom. Ak dedič nie je advokátom, vzniká 
mu právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu. 
(5) Na dediča poručiteľa, ktorý bol komplementárom komanditnej spoločnosti, sa primerane 
použije ustanovenie odseku 4, a na dediča poručiteľa, ktorý bol komanditistom komanditnej 
spoločnosti, sa primerane použije ustanovenie § 15 ods. 5. 
(6) Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť vo verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na 
vyplatenie vyrovnacieho podielu podľa osobitného predpisu. 
(7) Advokát, ktorý vykonáva advokáciu vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo v komanditnej 
spoločnosti, nemôže súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ako konateľ 
spoločnosti s ručením obmedzeným, ani ako spoločník inej verejnej obchodnej spoločnosti alebo 
komanditnej spoločnosti. Advokáti sa však môžu dohodnúť na dočasnom samostatnom 
poskytovaní právnych služieb v jednej veci alebo vo viacerých vopred vymedzených veciach, ak 
spoločenská zmluva neurčuje inak. 
(8) Na verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia 
§ 18 až 29. 
(9) Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť môže okrem poskytovania 
právnych služieb za podmienok ustanovených osobitným predpisom vykonávať aj činnosť 
správcu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 
 
§ 15 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 
(1) Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 
predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „spoločnosť s ručením 
obmedzeným“). Táto spoločnosť s ručením obmedzeným nesmie mať iný predmet podnikania, jej 
konateľmi môžu byť len advokáti a musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by 
mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 
000 EUR za každého spoločníka. Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa vzťahujú ustanovenia 
osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak. Spoločníkom spoločnosti s ručením 
obmedzeným môže byť iba advokát. 
(2) Advokáti ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávajú advokáciu v mene a na 
účet spoločnosti. Ak výkon advokácie v mene spoločnosti nepripúšťajú v jednotlivých prípadoch 
osobitné predpisy, advokáciu vykonávajú vo vlastnom mene a na účet spoločnosti. 
(3) Konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným je každý zo spoločníkov. Konatelia spoločnosti 
sú oprávnení konať v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. 
(4) Ak je advokát vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, jeho účasť v spoločnosti s ručením 
obmedzeným zaniká a vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu 
podľa osobitného predpisu. 
(5) Dedičom obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len advokát. Ak 
dedič nie je advokátom, vzniká mu voči spoločnosti právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu 
podľa osobitného predpisu. 
(6) Advokát, ktorý vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, nemôže 
súčasne vykonávať advokáciu samostatne, v združení, ako spoločník verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, alebo ako konateľ inej spoločnosti s ručením 
obmedzeným. 
(7) Advokáti sú povinní bezodkladne písomne oznámiť komore adresu sídla spoločnosti s ručením 
obmedzeným. 
(8) Na spoločnosť s ručením obmedzeným sa primerane použijú ustanovenia § 18 až 29. 
Zastúpenie advokáta 
 
§ 16 
(1) Advokát sa v rámci svojho poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom. 
(2) Pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný 
zamestnanec advokáta. 
(3) Zastupovanie podľa odsekov 1 a 2 nie je možné proti vôli klienta. 
 
§ 17 
(1) Ak bráni advokátovi, ktorý vykonáva advokáciu samostatne, vo vykonávaní advokácie 
akákoľvek prekážka a ak neurobí iné opatrenia na ochranu práv alebo záujmov svojho klienta, je 
povinný bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď takáto prekážka vznikla, po 
dohode s iným advokátom ustanoviť ho za svojho zástupcu; o tom je povinný bezodkladne 
upovedomiť klienta. Ak advokát túto povinnosť nesplní, zástupcu určí komora a podľa okolností 
prípadu určí aj výšku odmeny, ktorú je advokát povinný zástupcovi zaplatiť. Počas trvania 
prekážky na strane advokáta vykonáva zástupca v jeho mene práva a povinnosti vyplývajúce z 
pracovnoprávnych vzťahov priamo súvisiacich s výkonom advokácie. 
(2) Ak sa zástupca určený komorou podľa odseku 1 nedohodne s klientom na podmienkach 
poskytovania právnych služieb do jedného mesiaca odo dňa, keď sa klient o určení zástupcu 
dozvedel, alebo ak neurobí klient v tejto lehote iné opatrenia, prechádzajú na zástupcu vo vzťahu 
ku klientovi práva a povinnosti zastúpeného vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní právnych 
služieb vrátane práv a povinností vyplývajúcich zo zastupovania klienta v konaní pred súdmi 
alebo inými orgánmi a práva a povinnosti obhajcu v trestnom konaní. To platí aj v prípade, ak bol 
zástupca ustanovený podľa osobitných predpisov. Na žiadosť zástupcu komora tento prechod 
práv a povinností potvrdí. 
(3) Obsahom prechodu práv a povinností podľa odseku 2 nie je povinnosť zástupcu nahradiť 
škodu podľa § 26 ods. 1 ani povinnosť vrátiť veci vrátane peňažných prostriedkov, ktoré poskytol 
klient zastúpenému, ak ich tento neodovzdal svojmu zástupcovi. Na zástupcu neprechádzajú ani 
ďalšie práva a povinnosti zo zmluvného vzťahu medzi zastúpeným a klientom, ak by bol zástupca 
v dôsledku ich prechodu voči tomuto zastúpenému bezdôvodne zvýhodnený alebo znevýhodnený 
alebo ak by splnenie týchto povinností nebolo možné od zástupcu spravodlivo požadovať. 
(4) Ak bol advokát, ktorý vykonával advokáciu samostatne, vyčiarknutý zo zoznamu advokátov 
alebo ak mu bol pozastavený výkon advokácie a ak je to vzhľadom na okolnosti prípadu potrebné, 
urobí komora bezodkladne nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a právom chránených 
záujmov jeho klientov, najmä môže určiť iného advokáta ako zástupcu vyčiarknutého advokáta. 
Komora o prijatých opatreniach bezodkladne vyrozumie klientov. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa 
vzťahujú rovnako na prechod práv medzi advokátom, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu 
advokátov, a jeho zástupcom. 
Práva a povinnosti advokáta 
 
§ 18 
(1) Advokát je povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť 
sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nie je nimi viazaný. O tom klienta vhodným spôsobom poučí. 
(2) Advokát je povinný pri výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa 
rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne 
prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za 
prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb. 
(3) Advokát postupuje pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. V 
záujme toho je povinný dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis 
komory. 
(4) Advokát je povinný v priebehu poskytovania právnej služby informovať klienta, ktorý je 
spotrebiteľom právnej služby, o výške odmeny za úkon právnej služby ešte pred začatím tohto 
úkonu, inak mu odmena nepatrí. To neplatí v prípade, ak je potrebné úkon právnej služby 
vykonať bezodkladne. 
(5) Odmena advokátovi nepatrí za tie úkony, pri ktorých nepostupoval s odbornou 
starostlivosťou. 
(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na 
účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom. 
(7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu 
povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič 
informácií bez súhlasu dotknutej osoby. 
 
§ 19 
(1) Advokát je oprávnený poskytovať právne služby na celom území Slovenskej republiky. 
(2) Advokát je oprávnený poskytovať právne služby aj mimo územia Slovenskej republiky v 
medziach ustanovených medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným v zákone, a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom. 
(3) Ak je komore známe, že advokát poskytuje právne služby v cudzine na základe registrácie v 
príslušnej komore [§ 30 písm. f)], komora informuje príslušnú komoru 
a) o začatí a dôvodoch začatia disciplinárneho konania proti advokátovi, 
b) o pozastavení alebo zániku, ako aj o dôvodoch pozastavenia alebo zániku oprávnenia 
poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky, 
c) o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb 
advokátom. 
 
§ 20 
(1) Každý má právo na poskytnutie právnych služieb a môže o ne požiadať ktoréhokoľvek 
advokáta. 
(2) Advokát je oprávnený odmietnuť poskytovanie právnych služieb, ak nebol podľa osobitných 
predpisov na zastupovanie ustanovený; ustanovenie § 21 tým nie je dotknuté. 
§ 21 
Advokát je povinný odmietnuť poskytnutie právnych služieb, ak 
a) v tej istej veci alebo vo veci s ňou súvisiacej poskytol právne služby inému, ktorého záujmy sú v 
rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada, 
b) sú záujmy advokáta alebo osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osoby, ktorej by sa 
právne služby mali poskytnúť, 
c) protistranu zastupuje advokát, s ktorým vykonáva advokáciu spoločne, 
d) informácia, ktorú má o inom klientovi alebo o bývalom klientovi, by mohla toho, kto o 
poskytnutie právnych služieb žiada, neoprávnene zvýhodniť, 
e) vzhľadom na pracovnú zaťaženosť alebo dlhodobú neprítomnosť nemôže riadne chrániť a 
presadzovať práva a záujmy klienta. 
 
§ 22 
(1) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb len zo závažných 
dôvodov, najmä ak sa narušila nevyhnutná dôvera medzi ním a klientom alebo pokyn klienta je v 
rozpore s predpismi komory. Advokát tak postupuje vždy, ak zistí dôvody uvedené v ustanovení § 
21. 
(2) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb, ak klient napriek 
poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu. 
(3) Advokát je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní právnych služieb aj vtedy, ak klient 
neposkytne primeraný preddavok, primerané doplnenie poskytnutého preddavku na odmenu 
alebo odmenu, hoci bol o to písomne požiadaný; to neplatí vo veciach poskytovania bezplatnej 
právnej služby. 
(4) Odstúpením od zmluvy o poskytovaní právnych služieb podľa odsekov 1 až 3 sa zmluva 
zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde klientovi. 
(5) Advokát je povinný do 15 dní od doručenia oznámenia klientovi o odstúpení od zmluvy o 
poskytovaní právnych služieb v zastupovanej veci vykonať všetky neodkladné úkony, ak klient 
neurobí iné opatrenia. To neplatí, ak klient oznámi advokátovi, že na splnení tejto povinnosti 
netrvá. 
 
§ 23 
(1) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s výkonom advokácie ,ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania 
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak. 
(2) Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta 
iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych 
nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomú formu. 
(3) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni 
nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
je v neprospech klienta. 
(4) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním 
jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť 
podľa osobitných predpisov. 
(5) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, 
ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom. 
(6) Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní 
podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok komory. 
(7) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po 
vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov. 
(8) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na 
a) zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov 
komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným, 
b) iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb, 
c) členov orgánov komory a jej zamestnancov (§ 66 ods. 4). 
(9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú 
povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 
(10) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu nie je týmto zákonom 
dotknutá. 
Odmena advokáta 
 
§ 24 
(1) Advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný 
preddavok. 
(2) Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu 
za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v 
súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a 
telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z 
verejných registrov. 
(3) Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k 
dohode, patrí advokátovi tarifná odmena. 
(4) Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to 
odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný 
osobitného zreteľa. 
(5) Advokát nemôže požadovať ani prijať od klienta odmenu za právne služby, ktorú mu uhradí 
štát podľa § 25. 
(6) Advokát nemôže požadovať ani prijať odmenu od klienta za právne služby v konaní pred 
súdom, ak podľa rozhodnutia súdu nebola priznaná náhrada trov konania klientovi z dôvodu, že 
služby neboli poskytnuté s odbornou starostlivosťou; v prípade, ak bola z tohto dôvodu 
rozhodnutím súdu náhrada trov znížená, nemôže advokát požadovať a prijať odmenu od klienta 
za právne služby v rozsahu takéhoto zníženia. To platí aj v prípade, ak advokát nevykonal úkon 
potrebný k priznaniu náhrady trov konania. 
 
§ 25 
Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odmenu advokátovi ustanovenému alebo určenému z 
úradnej moci uhradí štát. 
 
§ 26 
Zodpovednosť advokáta za škodu 
 
(1) Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; 
zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho 
zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa tohto zákona, 
povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť. 
(2) Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri 
poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je tým 
dotknutá. 
(3) Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní 
právnych služieb okrem prípadov, ak ide o spoločného klienta niekoľkých advokátov. Voči svojim 
zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti spoločníci spoločne a nerozdielne. 
(4) Ak tento zákon neustanovuje inak, advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak 
preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho 
žiadať. 
Povinnosti advokáta voči komore 
 
§ 27 
(1) Advokát je povinný pri zápise do zoznamu advokátov a kedykoľvek na písomnú výzvu 
komory do 30 dní preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti 
za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve 
nesmie byť nižší ako 100 000 eur. Poistenie musí trvať počas celého času výkonu advokácie. Ak 
advokát vykonáva advokáciu ako konateľ spoločnosti podľa tohto zákona, povinnosť podľa tohto 
ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť. 
(2) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú výkonom advokácie v prospech advokátov zapísaných do zoznamu vedeného 
komorou. Ak advokát súhlasí s hromadným poistením zodpovednosti za škodu, jeho povinnosť 
preukázať komore samostatnú poistnú zmluvu podľa odseku 1 zaniká. Advokát môže svoj súhlas 
s hromadnou poistnou zmluvou neskôr účinne odvolať, len ak súčasne splní povinnosť podľa 
odseku 1. 
(3) Ak advokát súhlasí s poistením svojej zodpovednosti za škodu v rámci hromadnej poistnej 
zmluvy uzavretej komorou, je povinný platiť komore poistné vo výške a spôsobom dohodnuté v 
hromadnej poistnej zmluve alebo určené rozhodnutím predsedníctva komory (§ 70). 
 
§ 28 
(1) Advokát je pri zápise do zoznamu advokátov povinný oznámiť komore spôsob, akým bude 
vykonávať advokáciu, ako aj ďalšie skutočnosti nevyhnutné na vedenie zoznamu advokátov, ktoré 
určí predpis komory. 
(2) Advokát je povinný bezodkladne písomne oznámiť komore adresu svojho sídla a každú zmenu 
sídla, spôsobu výkonu advokácie a iných skutočností požadovaných predpisom komory. 
(3) Advokát je povinný bezodkladne oznámiť komore všetky skutočnosti, ktoré môžu byť 
dôvodom na pozastavenie výkonu advokácie alebo na vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. 
(4) Advokát je povinný na požiadanie komory bezodkladne vyjadriť sa o obsahu sťažnosti alebo 
iného obdobného podania v rámci konania, ktoré proti nemu v súlade s týmto zákonom a 
predpismi komory vedie komora na podnet iného, a poskytnúť jej potrebné vysvetlenie a 
požadovanú spisovú dokumentáciu. 
 
§ 29 
(1) Advokát je povinný riadne a včas platiť príspevok na činnosť komory rovnajúci sa jednej 
tretine priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka a 
vykonávať ďalšie platby určené predpisom komory, uznesením konferencie advokátov (§ 68), 
prípadne predsedníctvom komory (§ 70) v rámci jej právomoci. 
(2) Povinnosti podľa odseku 1, ktoré mu vznikli počas výkonu advokácie, nezanikajú 
vyčiarknutím zo zoznamu advokátov. To neplatí, ak došlo k vyčiarknutiu zo zoznamu advokátov 
podľa § 7 ods. 1 písm. a) alebo b). 
(3) Skôr, ako advokát začne proti inému advokátovi súdne konanie alebo obdobné konanie vo veci 
súvisiacej s výkonom advokácie, v záujme dodržania cti a vážnosti advokátskeho stavu je povinný 
využiť zmierovacie konanie pred orgánmi komory. To neplatí, ak aspoň jeden z účastníkov 
konania je tretia osoba, ktorá nie je advokátom. Podrobnosti o zmierovacom konaní určí predpis 
komory. 
(4) Advokát je povinný viesť primeranú dokumentáciu o poskytovaní právnych služieb. 
Podrobnosti určí predpis komory. 
Prezentácia výkonu advokátskeho povolania a reklama 
 
§ 29a 
(1) Advokát je pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, 
ktorú vyžaduje postavenie advokáta. 
(2) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie nesmie získavať 
klientov prostredníctvom tretích osôb tým, že im sľúbi alebo poskytne plnenie za ich získanie. 
Nesmie požadovať alebo prijať od iného advokáta alebo od inej osoby žiadnu províziu alebo iné 
plnenie za postúpenie klienta. Nesmie poskytnúť inému advokátovi, združeniu, obchodnej 
spoločnosti založenej na výkon advokácie alebo inej osobe províziu alebo iné plnenie za to, že mu 
bol postúpený klient. 
 
§ 29b 
(1) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže verejnosť 
informovať o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy. 
(2) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže pri 
informovaní verejnosti o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy uvádzať len 
vecné objektívne informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie a zložení advokátskej 
kancelárie. 
(3) Okrem všeobecných požiadaviek na reklamu reklama advokáta, združenia alebo obchodnej 
spoločnosti založenej na výkon advokácie nesmie ani vo všeobecnej rovine porovnávať advokáta, 
združenie alebo obchodnú spoločnosť založenú na výkon advokácie s iným advokátom, 
združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie a nesmie byť 
a) v rozpore s predpismi komory, 
b) nevecná, nepravdivá či zavádzajúca, 
c) spôsobilá ohroziť dôstojnosť advokátskeho stavu. 
 
§ 29c 
(1) Ak advokát v súvislosti s poskytovaním právnych služieb vystupuje na verejnosti alebo 
poskytuje vyjadrenia pre médiá, nesmie pritom vyzdvihovať svoju osobu, vlastnú činnosť ani 
činnosť združenia, ktorého je účastníkom, alebo činnosť obchodnej spoločnosti založenej na výkon 
advokácie, ktorej je spoločníkom. 
(2) Advokát, združenie alebo obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie môže v 
obchodnej komunikácii s verejnosťou informovať o svojej činnosti v konkrétnej veci alebo zverejniť 
identitu klienta iba s jeho súhlasom alebo ak vie preukázať, že tieto údaje už sú verejne dostupné. 
 
TRETIA ČASŤ 
EUROADVOKÁT, ZAHRANIČNÝ ADVOKÁT A MEDZINÁRODNÝ ADVOKÁT 
 
§ 30 
Všeobecné ustanovenia 
Na účely tohto zákona 
a) euroadvokát je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne na 
základe profesijného označenia uvedeného v prílohe č. 1, 
b) hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej 
republiky dočasne a príležitostne, 
c) usadený euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky 
sústavne a ktorý je zapísaný do zoznamu euroadvokátov vedeného komorou, 
d) zahraničný advokát je občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je 
zapísaný do zoznamu zahraničných advokátov vedeného komorou, 
e) medzinárodný advokát je občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený 
v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a ktorý je zapísaný do 
zoznamu medzinárodných advokátov vedeného komorou, 
f) príslušná komora je samosprávna stavovská organizácia alebo iný orgán verejnej moci, ktorý je 
oprávnený priznať profesijné označenie a ktorý euroadvokátovi, zahraničnému advokátovi alebo 
medzinárodnému advokátovi priznal profesijné označenie, 
g) štát registrácie je členský štát Európskej únie alebo iný zmluvný štát Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a členský štát 
Svetovej obchodnej organizácie, v ktorom je sídlo príslušnej komory, 
h) profesijné označenie je profesijné označenie uvedené v prílohe č. 1; ak ide o zahraničného advokáta a 
medzinárodného advokáta, profesijným označením je profesijné označenie, ktoré oprávňuje 
zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta samostatne a bez obmedzenia poskytovať právne 
služby v štáte registrácie, 
i) zahraničné združenie je zahraničná právnická osoba, 
1. ktorej spoločníkmi sú len advokáti, euroadvokáti, 
2. ktorá je oprávnená poskytovať právne služby bez obmedzenia v štáte registrácie a ktorá nemá 
oprávnenie na výkon inej činnosti, a 
3. ktorej jeden spoločník alebo viac spoločníkov ručí za jej záväzky celým svojím majetkom 
spoločne a nerozdielne alebo ktorá je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, minimálne s limitom 
poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka. 
Hosťujúci euroadvokát 
 
§ 31 
(1) Hosťujúci euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky 
za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných 
predpisov a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa hosťujúci euroadvokát 
považuje za advokáta podľa tohto zákona. 
(2) Z výkonu advokácie hosťujúceho euroadvokáta je vylúčené spisovanie listín o prevodoch 
nehnuteľností. 
(3) Hosťujúci euroadvokát je pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky 
povinný dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb 
podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho 
povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie. 
(4) Ustanovenia tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory sa pri poskytovaní 
právnych služieb hosťujúcim euroadvokátom nepoužijú, ak to vzhľadom na skutočnosť, že ide o 
dočasné a príležitostné poskytovanie právnych služieb, nie je rozumné požadovať. 
 
§ 32 
Hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdom, v ktorom musí 
byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a 
obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do 
zoznamu advokátov (ďalej len „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka 
konania alebo obvineného zastupovať alebo obhajovať. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia 
písomnou zmluvou. 
 
§ 33 
Písomnosti určené hosťujúcemu euroadvokátovi sa doručujú spolupracujúcemu advokátovi v jeho 
sídle. 
 
§ 34 
Hosťujúci euroadvokát nemá právo hlasovať na konferencii advokátov ani právo byť volený do 
orgánov komory (§ 66 ods. 4). 
 
§ 35 
(1) Hosťujúci euroadvokát je povinný na požiadanie komory, súdu alebo iného orgánu verejnej 
moci preukázať svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v štáte registrácie samostatne pod 
niektorým z profesijných označení uvedených v prílohe č. 1 a svoje poistenie zo zodpovednosti za 
škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území 
Slovenskej republiky; inak nie je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej 
republiky. 
(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase predloženia staršie ako tri 
mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 
 
§ 36 
Hosťujúci euroadvokát je povinný pri poskytovaní právnych služieb používať profesijné označenie 
vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. 
 
§ 37 
Hosťujúci euroadvokát nemôže byť účastníkom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej 
obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 ani spoločníkom a konateľom 
spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 15. 
Usadený euroadvokát 
 
§ 38 
(1) Usadený euroadvokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky 
za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných 
predpisov a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa usadený euroadvokát 
považuje za advokáta podľa tohto zákona. 
(2) Usadený euroadvokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, 
osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne 
predpisy štátu registrácie. 
 
§ 39 
(1) Komora zapíše do zoznamu usadených euroadvokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že 
a) je občanom členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o 
Európskom hospodárskom priestore, 
b) je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne v štáte registrácie pod niektorým z 
profesijných označení uvedených v prílohe č. 1, 
c) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s 
poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky. 
(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 
tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 
(3) V žiadosti o zápis do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľ označí štát registrácie a 
uvedie, či v štáte registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu 
formu, v akej sa táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený 
na výkon advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky. 
(4) O zápise do zoznamu euroadvokátov vydá komora usadenému euroadvokátovi osobitný 
preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky. O 
zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, ktoré viedli k 
zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom. 
(5) Komora nezapíše do zoznamu usadených euroadvokátov žiadateľa, ktorý vykonáva advokáciu 
prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj fyzické osoby alebo 
právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie. 
(6) Na vyčiarknutie usadeného euroadvokáta zo zoznamu usadených euroadvokátov a na 
pozastavenie výkonu advokácie usadenému euroadvokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 7 
a 8. 
 
§ 40 
(1) Komora bezodkladne informuje príslušnú komoru usadeného euroadvokáta o 
a) zápise do zoznamu usadených euroadvokátov, 
b) pozastavení alebo zániku oprávnenia poskytovať právne služby na území Slovenskej 
republiky, ako aj o ich dôvodoch, 
c) iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie právnych služieb 
euroadvokátom. 
(2) Komora pred začatím disciplinárneho konania proti euroadvokátovi informuje príslušnú 
komoru o začatí disciplinárneho konania a poskytne jej všetky dôležité informácie o 
disciplinárnom konaní. Príslušná komora je oprávnená predkladať návrhy a odporúčania 
predsedníctvu komory ako odvolaciemu orgánu. 
 
§ 41 
Ak u usadeného euroadvokáta dôjde k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia poskytovať právne 
služby v štáte registrácie, pozastavuje sa alebo zaniká mu jeho oprávnenie poskytovať právne 
služby podľa tohto zákona ku dňu pozastavenia alebo zániku tohto oprávnenia v štáte registrácie. 
Komora o tejto skutočnosti bezodkladne, len čo sa o tom dozvedela, vykoná v zozname usadených 
euroadvokátov záznam. 
 
§ 42 
Usadený euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb používa profesijné označenie štátu 
registrácie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie. Ak je spoločníkom zahraničnej 
právnickej osoby alebo slovenskej právnickej osoby oprávnenej poskytovať právne služby, môže 
pripojiť k profesijnému označeniu aj obchodné meno a právnu formu tejto právnickej osoby. 
 
§ 43 
Usadený euroadvokát nemá právo byť volený do orgánov komory (§ 66 ods. 4); tým nie je 
dotknuté jeho právo zúčastniť sa na konferencii advokátov a hlasovať o všetkých základných 
otázkach advokátov. 
 
§ 44 
Usadený euroadvokát môže byť členom združenia podľa § 13, spoločníkom verejnej obchodnej 
spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti podľa § 14 alebo spoločníkom a konateľom spoločnosti s 
ručením obmedzeným podľa § 15. 
 
§ 45 
(1) Organizačná zložka zahraničného združenia zapísaná v zozname organizačných zložiek 
zahraničných združení vedenom komorou, ktorého štatutárnym orgánom je advokát alebo 
usadený euroadvokát, môže poskytovať právne služby v mene zahraničného združenia podľa 
tohto zákona za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská právnická osoba 
oprávnená poskytovať právne služby podľa tohto zákona. 
(2) Zahraničné združenie, ktorého spoločníci neručia za záväzky zahraničného združenia celým 
svojím majetkom spoločne a nerozdielne, musí byť poistené pre prípad zodpovednosti za škodu, 
ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky, 
minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka; inak nie je 
oprávnené poskytovať právne služby podľa tohto zákona. 
(3) Ak je spoločníkovi alebo štatutárnemu orgánu zahraničného združenia pozastavené 
oprávnenie poskytovať právne služby podľa § 46 ods. 3, pozastavuje sa oprávnenie poskytovať 
právne služby podľa tohto zákona aj organizačnej zložke zahraničného združenia. 
(4) Komora vedie zoznam organizačných zložiek zahraničných združení; tým nie sú dotknuté 
ustanovenia osobitného predpisu. 
Zahraničný advokát 
 
§ 46 
(1) Pred vykonaním prvého zápisu zahraničného advokáta do zoznamu zahraničných advokátov 
zisťuje komora, či sú odstránené všetky prekážky v štáte registrácie brániace advokátovi zo 
Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie. 
(2) Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú 
advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, komora 
počas trvania týchto prekážok odoprie vykonať zápis zahraničného advokáta do zoznamu 
zahraničných advokátov vedeného komorou. 
(3) Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú 
advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, pozastaví 
zahraničnému advokátovi počas trvania týchto prekážok poskytovanie právnych služieb na území 
Slovenskej republiky. 
 
§ 47 
(1) Zahraničný advokát je oprávnený poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky za 
podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Na účely tohto zákona a osobitných 
predpisov a v súlade s podmienkami ustanovenými týmto zákonom sa zahraničný advokát 
považuje za advokáta podľa tohto zákona. Z výkonu advokácie zahraničného advokáta je 
vylúčené zastupovanie účastníka konania v konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej 
moci, obhajoba obvineného v trestnom konaní a správa majetku klientom. 
(2) Zahraničný advokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, 
osobitných predpisov a podľa predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať 
právne predpisy štátu registrácie. 
 
§ 48 
(1) Komora zapíše do zoznamu zahraničných advokátov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti toho, kto preukáže, že 
a) je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
b) je oprávnený vykonávať advokáciu samostatne a bez obmedzenia v štáte registrácie, 
c) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s 
poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky, 
d) spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a), f) až i). 
(2) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 
tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 
(3) V žiadosti o zápis do zoznamu zahraničných advokátov zahraničný advokát uvedie, či v štáte 
registrácie poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu formu, v akej sa 
táto činnosť uskutočňuje, kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon 
advokácie, sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky. 
(4) O zápise do zoznamu zahraničných advokátov vydá komora zahraničnému advokátovi 
osobitný preukaz, ktorým sa preukazuje pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej 
republiky. O zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením dôvodov, 
ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom. 
(5) Komora nezapíše do zoznamu zahraničných advokátov zahraničného advokáta, ktorý 
vykonáva advokáciu prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo členmi sú aj 
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na výkon advokácie. 
(6) Na vyčiarknutie zahraničného advokáta zo zoznamu zahraničných advokátov a pozastavenie 
výkonu advokácie zahraničnému advokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 7 a 8. 
 
§ 49 
Na zahraničného advokáta sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 44. 
Medzinárodný advokát 
 
§ 50 
(1) Pred vykonaním prvého zápisu medzinárodného advokáta do zoznamu medzinárodných 
advokátov zisťuje komora, či sú odstránené všetky prekážky v štáte registrácie brániace advokátovi 
zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie. 
(2) Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú 
advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, komora 
počas trvania týchto prekážok odoprie vykonať zápis medzinárodného advokáta do zoznamu 
medzinárodných advokátov vedeného komorou. 
(3) Ak komora zistí, že v niektorom zo štátov registrácie sú prekážky, ktoré neumožňujú 
advokátovi zo Slovenskej republiky poskytovať právne služby na území štátu registrácie, pozastaví 
medzinárodnému advokátovi počas trvania týchto prekážok poskytovanie právnych služieb na 
území Slovenskej republiky. 
 
§ 51 
(1) Medzinárodný advokát je oprávnený poskytovať právne služby v právnom poriadku štátu 
registrácie a v medzinárodnom práve za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. 
(2) Na účely tohto zákona a osobitných predpisov a súlade s podmienkami ustanovenými týmto 
zákonom sa medzinárodný advokát považuje za advokáta podľa tohto zákona. 
(3) Medzinárodný advokát je povinný dodržiavať povinnosti advokáta podľa tohto zákona, 
osobitných predpisov a podľa predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať 
právne predpisy štátu registrácie. 
 
§ 52 
Z výkonu advokácie medzinárodného advokáta je vylúčené zastupovanie účastníka konania v 
konaní pred súdom alebo iným orgánom verejnej moci, obhajoba obvineného v trestnom konaní a 
správa majetku klientov. 
 
§ 53 
(1) Žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov komora zapíše do zoznamu 
medzinárodných advokátov na jeho písomnú žiadosť do dvoch mesiacov po splnení podmienok 
podľa odseku 2 a po zložení predpísaného sľubu do rúk predsedu komory. 
(2) Žiadateľ o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov musí spĺňať podmienky podľa § 3 
ods. 1 písm. a), f) až i) a musí preukázať, že 
a) je oprávnený poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a tieto služby 
poskytoval v štáte registrácie aspoň počas troch rokov, 
b) je bezúhonný v štáte registrácie a nemá právoplatne uložené disciplinárne opatrenie 
príslušnou komorou v štáte registrácie, 
c) uzavrel poistnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu z výkonu advokácie s 
poisťovňou, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky. 
(3) Poistenie podľa odseku 2 písm. c) musí trvať počas celého výkonu advokácie. Komora môže 
požiadať medzinárodného advokáta, aby predložil poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného 
za škodu spôsobenú výkonom advokácie. Ak medzinárodný advokát do 14 dní od vyzvania 
komorou požadované listiny nepredloží, komora ho vyčiarkne zo zoznamu medzinárodných 
advokátov. 
(4) V žiadosti o zapísanie do zoznamu medzinárodných advokátov uvedie, či v štáte registrácie 
poskytuje právne služby samostatne alebo spoločne, a označí právnu formu, v akej túto činnosť 
uskutočňuje, ďalej kto je spoločníkom právnickej osoby a či je oprávnený na výkon advokácie, 
sídlo a spôsob výkonu advokácie na území Slovenskej republiky. 
(5) Doklady osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 2 nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako 
tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. 
(6) Komora nezapíše žiadateľa o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov, ak v štáte 
registrácie poskytuje právne služby prostredníctvom právnickej osoby, ktorej spoločníkmi alebo 
členmi sú aj fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na poskytovanie 
právnych služieb. 
(7) O zápise do zoznamu medzinárodných advokátov vydá komora medzinárodnému advokátovi 
osobitný preukaz. O zamietavom rozhodnutí komora žiadateľa písomne upovedomí s uvedením 
dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti. Rozhodnutie komory je preskúmateľné súdom. 
(8) Na vyčiarknutie medzinárodného advokáta zo zoznamu medzinárodných advokátov a 
pozastavenie výkonu advokácie medzinárodnému advokátovi sa primerane použijú ustanovenia § 
7 a 8. 
 
§ 54 
Na medzinárodného advokáta sa primerane použijú ustanovenia § 40 až 44. 
 
§ 55 
Medzinárodný advokát nemôže zamestnávať advokátskeho koncipienta. 
 
ŠTVRTÁ ČASŤ 
DISCIPLINÁRNE OPATRENIE A DISCIPLINÁRNE KONANIE 
 
§ 56 
Disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia 
 
(1) Disciplinárnym previnením advokáta, euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodného 
advokáta alebo advokátskeho koncipienta je zavinené porušenie povinnosti vyplývajúcej z tohto 
zákona alebo z predpisu komory. 
(2) Za disciplinárne previnenie možno uložiť ako disciplinárne opatrenie 
a) písomné napomenutie, 
b) verejné napomenutie, 
c) peňažnú pokutu až do výšky stonásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným 
predpisom, 
d) pozastavenie výkonu advokácie uložené od šiestich mesiacov do troch rokov, 
e) vyčiarknutie zo zoznamu advokátov, zoznamu advokátskych koncipientov, zoznamu 
euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov. 
(3) Disciplinárne opatrenia podľa odseku 2 písm. a) a b) nemožno uložiť spolu s disciplinárnym 
opatrením podľa odseku 2 písm. c). Výkon disciplinárnych opatrení podľa odseku 2 písm. d) a e) možno 
podmienečne odložiť na dobu najviac troch rokov. Ak počas tejto doby bude advokát právoplatne 
uznaný za vinného z iného disciplinárneho previnenia, podmienečne uložené disciplinárne opatrenie sa 
vykoná. 
(4) Disciplinárny senát pri ukladaní disciplinárneho opatrenia prihliada najmä na rozsah a povahu 
porušenej povinnosti, na spôsob konania, následok a mieru zavinenia. 
(5) Výnos pokuty podľa odseku 2 písm. c) je príjmom komory. 
(6) Disciplinárny senát môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie, 
ak prerokovanie disciplinárneho previnenia považuje za postačujúce vzhľadom na menej závažný 
charakter porušenej povinnosti, na spôsob konania alebo mieru zavinenia. 
Disciplinárne konanie 
 
§ 57 
(1) Disciplinárne konanie vykonáva trojčlenný disciplinárny senát vymenovaný predsedom 
disciplinárnej komisie (§ 74) spomedzi jej členov. 
(2) Postup orgánov komory pred začatím disciplinárneho konania a postup disciplinárnej komisie 
komory po jeho začatí podrobnejšie upraví disciplinárny poriadok komory. Zároveň upraví aj 
podrobnosti disciplinárneho konania, možnosti zrušenia právoplatného rozhodnutia 
disciplinárneho senátu predsedníctvom komory (§ 70), ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo 
s predpisom komory. 
(3) Advokát, advokátsky koncipient, euroadvokát, zahraničný advokát a medzinárodný advokát je 
disciplinárne obvinený z disciplinárneho previnenia, len čo bol proti nemu podaný návrh na 
začatie disciplinárneho konania. 
(4) Disciplinárne obvinený znáša trovy, ktoré mu vznikli ako účastníkovi disciplinárneho konania. 
Komora preddavkuje trovy disciplinárneho konania vrátane trov spojených s vykonávaním 
dokazovania. 
(5) Ak disciplinárny senát rozhodne, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho 
previnenia, uloží mu povinnosť zaplatiť komore paušálne trovy konania vo výške minimálnej 
mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom. 
(6) Rozhodnutie o uložení verejného napomenutia vykoná predseda príslušného disciplinárneho 
senátu uverejnením výroku rozhodnutia v periodiku vydávanom komorou alebo iným vhodným 
spôsobom. 
(7) Ak tento zákon alebo disciplinárny poriadok komory priamo neupravujú niektoré postupy v 
disciplinárnom konaní alebo postavenie, práva a povinnosti účastníkov konania, použijú sa 
primerane ustanovenia osobitného predpisu. 
 
§ 58 
(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedu revíznej komisie (§ 73) alebo ministra 
spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „navrhovateľ“). Návrh na začatie disciplinárneho 
konania sa považuje za podaný doručením kancelárii komory. Kancelária komory návrh 
bezodkladne doručí predsedovi disciplinárnej komisie. 
(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do deviatich mesiacov odo dňa, keď sa 
navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k 
disciplinárnemu previneniu došlo. 
(3) Disciplinárne obvinený má právo brániť sa a vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, z 
ktorých je obvinený, má právo navrhovať dôkazy. Disciplinárne obvinený si môže v 
disciplinárnom konaní zvoliť obhajcu spomedzi advokátov okrem advokáta, ktorý je v tej istej veci 
disciplinárne obvinený. 
(4) Zodpovednosť za disciplinárne previnenie sa posudzuje podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a predpisov komory účinných v čase, keď k disciplinárnemu previneniu došlo; podľa 
neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov komory sa posudzuje len vtedy, 
ak je to pre disciplinárne obvineného priaznivejšie. 
(5) Disciplinárne obvinenému možno uložiť len taký druh disciplinárneho opatrenia, ktorý možno 
uložiť podľa zákona účinného v čase, keď sa o disciplinárnom opatrení rozhoduje. 
(6) Písomné vyhotovenie rozhodnutia o disciplinárnom previnení obsahuje výrok, odôvodnenie a 
poučenie o odvolaní. Vo výroku rozhodnutia, ktorým je disciplinárne obvinený uznaný 
zodpovedným za disciplinárne previnenie, sa uvedie i výrok o povinnosti zaplatiť komore paušálne 
trovy konania do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Písomné vyhotovenie 
rozhodnutia sa doručuje disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi do vlastných rúk. 
 
§ 59 
(1) Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže disciplinárne obvinený alebo navrhovateľ 
podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva disciplinárnej 
komisii a má odkladný účinok. 
(2) O odvolaní rozhoduje trojčlenný odvolací disciplinárny senát, ktorý napadnuté rozhodnutie 
potvrdí, zmení alebo zruší. Ak trojčlenný odvolací disciplinárny senát napadnuté rozhodnutie 
zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie. Disciplinárny senát je jeho právnym 
názorom viazaný. 
(3) Právoplatné rozhodnutie, ktorým bol disciplinárne obvinený uznaný za vinného zo spáchania 
disciplinárneho previnenia, je preskúmateľné súdom na základe žaloby v správnom súdnictve. 
 
§ 60 
Disciplinárny senát komory zahladí disciplinárne opatrenie na žiadosť disciplinárne odsúdeného, 
ktorý sa správal bezúhonne a nedopustil sa nového disciplinárneho previnenia, 
a) po uplynutí jedného roka, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. a) a 
b), 
b) po uplynutí troch rokov, ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. c) a d), 
c) po uplynutí troch rokov odo dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty, na ktorú bol na základe 
uloženého disciplinárneho opatrenia vyčiarknutý zo zoznamu advokátskych koncipientov, 
d) po uplynutí piatich rokov odo dňa, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty, na ktorú bol na základe 
uloženého disciplinárneho opatrenia vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu 
euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov, 
ak ide o disciplinárne opatrenie uložené podľa § 56 ods. 2 písm. e), 
e) po uplynutí skúšobnej doby, počas ktorej mu bol podmienečne odložený výkon disciplinárneho 
opatrenia, ak nenastala žiadna skutočnosť, pre ktorú sa disciplinárne opatrenie muselo vykonať. 
 
PIATA ČASŤ 
ADVOKÁTSKI KONCIPIENTI, ODBORNÍ A INÍ ZAMESTNANCI ADVOKÁTA 
 
Advokátski koncipienti 
 
§ 61 
Advokátsky koncipient je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného 
komorou. 
 
§ 62 
(1) Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej 
spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, usadeného 
euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom 
zozname vedenom komorou najmenej tri roky do 15 dní toho, kto 
a) je plne spôsobilý na právne úkony, 
b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej 
fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o právnickom vzdelaní 
druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, 
c) je bezúhonný a spoľahlivý, 
d) je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou 
spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v 
pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom 
okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, 
ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho 
koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a 
etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora. 
(2) Ak advokát vykonával advokáciu rôznymi spôsobmi podľa § 12 ods. 1, je na účely posúdenia 
zápisu podľa odseku 1 rozhodujúce celkové trvanie zápisu v zozname, bez ohľadu na spôsob 
výkonu advokácie. 
(3) Deň, ku ktorému komora zapíše advokátskeho koncipienta do zoznamu advokátskych 
koncipientov, nemôže predchádzať dňu vzniku jeho pracovného pomeru s advokátom, verejnou 
obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením 
obmedzeným podľa odseku 1 písm. d). 
(4) Advokát vykonávajúci advokáciu samostatne alebo v združení môže zamestnávať najviac troch 
advokátskych koncipientov, voči ktorým je na účely prípravy školiteľom na povolanie advokáta. 
Ak ide o výkon advokácie podľa § 12 ods. 1 písm. c) až e), je školiteľom advokátskeho koncipienta 
ten z advokátov, ktorý dal súhlas, aby bol uvedený ako školiteľ v pracovnej zmluve, a ak ide o 
organizačnú zložku zahraničného združenia, je školiteľom advokátskeho koncipienta jej vedúci. 
Obmedzenie podľa prvej vety platí aj pre advokáta, ktorý vykonáva advokáciu podľa § 12 ods. 1 
písm. c) až e) alebo ako usadený euroadvokát podľa § 38 až 45, ako aj pre vedúceho organizačnej 
zložky zahraničného združenia. 
 
§ 62a 
Minimálne obsahové nároky na prax advokátskeho koncipienta 
 
(1) Priebeh praxe advokátskeho koncipienta sa vyznačuje vo výkaze praxe, ktorý advokátskemu 
koncipientovi vydá komora pri prvom zápise do zoznamu advokátskych koncipientov. 
Advokátsky koncipient je povinný vrátiť komore výkaz praxe spolu s preukazom advokátskeho 
koncipienta. Komora odovzdá advokátskemu koncipientovi výkaz praxe advokátskeho koncipienta 
a preukaz advokátskeho koncipienta pri každom ďalšom zápise do zoznamu advokátskych 
koncipientov. 
(2) Advokát vedie výkaz praxe advokátskeho koncipienta, v ktorom vykonáva záznamy o 
úkonoch, ktorými advokátskeho koncipienta poveril. 
(3) Školiteľ advokátskeho koncipienta sa za účelom preukázania praxe advokátskeho koncipienta v 
súlade so stavovským predpisom komory zúčastňuje ústnej časti advokátskej skúšky. 
(4) Advokátsky koncipient je povinný počas celého obdobia praxe zúčastniť sa na pojednávaniach 
podľa Trestného poriadku a podľa Občianskeho súdneho poriadku v rozsahu a za podmienok 
určených stavovským predpisom komory a túto skutočnosť preukázať záznamami vo výkaze 
praxe. 
(5) Výkaz praxe advokátskeho koncipienta je advokátsky koncipient povinný kedykoľvek na 
výzvu komory advokátskej kancelárie predložiť. O preukázanie výkazu praxe advokátskeho 
koncipienta môže žiadať aj klient v prípade, ak má byť advokátsky koncipient poverený úkonmi 
substitučného zastupovania advokáta v jeho veci. 
(6) Za preukázanie priebehu praxe zodpovedá v prípade straty výkazu praxe advokátsky 
koncipient. 
 
§ 63 
 
(1) Ak sa pracovný pomer advokátskeho koncipienta uzatvorený s advokátom, verejnou 
obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením 
obmedzeným podľa § 62 ods. 1 písm. d) skončil, komora ho vyčiarkne zo zoznamu advokátskych 
koncipientov ku dňu skončenia pracovného pomeru. 
(2) Ustanovenia § 7, 8, 10 a 28 platia primerane aj pre advokátskeho koncipienta. 
 
§ 64 
(1) Pracovný pomer advokátskeho koncipienta sa spravuje pracovnoprávnymi predpismi. 
(2) Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta, spoločníka verejnej 
obchodnej spoločnosti, komplementára komanditnej spoločnosti alebo konateľa spoločnosti s 
ručením obmedzeným právnu prax, ktorej účelom je nadobudnúť vedomosti a osvojiť si skúsenosti 
potrebné na výkon advokácie. Počas tejto praxe je advokát oprávnený poveriť advokátskeho 
koncipienta vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ktoré advokátsky koncipient robí 
samostatne. 
(3) Advokátsky koncipient je pri výkone právnej praxe povinný postupovať v súlade s týmto 
zákonom, predpismi komory a s pokynmi advokáta. 
(4) Komora môže prispieť advokátovi, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti 
alebo spoločnosti s ručením obmedzeným na výchovu advokátskeho koncipienta. 
(5) Advokát, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť alebo spoločnosť s ručením 
obmedzeným, ktorá zamestnáva advokátskeho koncipienta, je povinná vytvárať také pracovné 
podmienky, ktoré advokátskemu koncipientovi umožnia riadnu prípravu na povolanie advokáta. 
Advokátskemu koncipientovi sa umožní najmä účasť na školeniach usporiadaných komorou, 
riadna príprava na advokátsku skúšku, ako aj účasť na advokátskej skúške. 
 
§ 65 
Odborní a iní zamestnanci advokáta 
 
(1) Advokát má právo zamestnávať odborných a iných zamestnancov. Ich pracovné pomery sa 
spravujú pracovnoprávnymi predpismi. 
(2) Advokát je oprávnený odborných a iných zamestnancov poveriť vykonaním jednotlivých 
úkonov právnych služieb, ktoré robia samostatne, odborný zamestnanec nie je oprávnený 
zastupovať klienta pred súdom, prokuratúrou alebo orgánom verejnej správy. 
 
ŠIESTA ČASŤ 
ORGANIZÁCIA ADVOKÁTOV 
 
Komora a jej orgány 
 
§ 66 
(1) Zriaďuje sa Slovenská advokátska komora. 
(2) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných 
v zozname advokátov vedenom komorou. 
(3) Komora je právnická osoba; jej sídlom je Bratislava. 
(4) Orgány komory sú 
a) konferencia advokátov, 
b) predsedníctvo komory, ktoré má 9 členov a 3 náhradníkov, 
c) revízna komisia, ktorá má 9 členov a 3 náhradníkov, 
d) disciplinárna komisia, ktorá má 31 členov a 10 náhradníkov, 
e) odvolacia disciplinárna komisia, ktorá má desať členov a troch náhradníkov. 
(5) Komora v súlade s týmto zákonom vydáva predpisy komory. 
(6) Komora môže zriaďovať aj poradné orgány. Podrobnosti o zriadení a činnosti poradných 
orgánov komory určia predpisy komory. 
(7) Členstvo v jednotlivých volených orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné. 
(8) Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s 
osobitným predpisom. Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu povolania 
advokáta a výkonu praxe advokátskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu. 
(9) Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií 
bez súhlasu dotknutej osoby. 
 
§ 67 
(1) Konferencia advokátov je najvyšší orgán komory. Konferencia advokátov volí ostatné orgány 
komory. 
(2) Volebné obdobie orgánov komory je štvorročné; to neplatí, ak sú nové orgány komory zvolené 
pred uplynutím štvorročného obdobia. Advokát môže byť do toho istého orgánu komory zvolený 
najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach; to neplatí pre disciplinárnu komisiu a odvolaciu 
disciplinárnu komisiu. 
(3) Ak počas volebného obdobia orgánov komory nie sú zvolené nové orgány komory, predlžuje 
sa volebné obdobie orgánov komory až do zvolenia nových orgánov komory; predsedníctvo 
komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najneskôr dva mesiace pred uplynutím 
volebného obdobia orgánov komory. Ak ani postupom podľa prvej vety nie sú zvolené nové 
orgány komory, predsedníctvo komory zvolá konferenciu advokátov tak, aby sa konala najmenej 
raz za dva mesiace až do zvolenia nových orgánov komory. 
(4) Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa advokátom vypláca náhrada za stratu 
času a náhrada hotových výdavkov. 
Konferencia advokátov 
 
§ 68 
(1) Konferenciu advokátov zvoláva predsedníctvo komory najmenej raz za štyri roky. Ak o to 
písomne požiada aspoň jedna tretina advokátov alebo revízna komisia, predsedníctvo komory je 
povinné zvolať ju do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti. 
(2) Konferencia je uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov. Zastúpenie advokáta na 
konferencii nie je prípustné. Na platnosť rozhodnutia konferencie advokátov je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny advokátov prítomných pri rozhodovaní. Pri voľbe členov a náhradníkov 
orgánov Komory rozhoduje počet hlasov, ktoré jednotlivým kandidátom odovzdali prítomní 
advokáti. 
(3) Konferencia advokátov je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň jedna tretina advokátov. Na 
platnosť rozhodnutia konferencie advokátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
advokátov. 
(4) Ak konferencia advokátov nie je uznášaniaschopná podľa odseku 3, jej rokovanie sa preruší na 
jednu hodinu. Po jej uplynutí je uznášaniaschopná s počtom prítomných advokátov. Na platnosť 
rozhodnutia konferencie advokátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
advokátov. 
 
§ 69 
(1) Konferencia advokátov rozhoduje o všetkých základných otázkach advokátov, najmä 
a) volí a odvoláva členov predsedníctva komory a členov ostatných orgánov komory, 
b) schvaľuje predpisy komory, ktorými sú najmä advokátsky poriadok, organizačný 
poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok, 
c) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predsedníctva komory, 
d) zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy a schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady 
použitia, 
e) schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory. 
(2) Konferencia advokátov rozhoduje aj o ďalších veciach určených predpismi komory a môže si 
vyhradiť rozhodovanie o ďalších veciach. 
Predsedníctvo komory 
 
§ 70 
Predsedníctvo komory riadi činnosť komory medzi konferenciami advokátov. 
 
§ 71 
(1) Predsedníctvo komory rozhoduje o 
a) určení zástupcu advokáta podľa § 17 ods. 1, 
b) všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory. 
(2) Predsedníctvo komory ďalej 
a) zvoláva konferenciu advokátov, 
b) vedie zoznam advokátov, zoznam euroadvokátov, zoznam zahraničných advokátov, 
zoznam medzinárodných advokátov, zoznam združení, zoznam verejných obchodných 
spoločností, zoznam komanditných spoločností, zoznam spoločností s ručením obmedzeným, 
zoznam zahraničných združení, zoznam organizačných zložiek zahraničných združení a 
zoznam advokátskych koncipientov, vykonáva v nich zápisy a oznamuje príslušnej komore 
zápis usadeného euroadvokáta, zahraničného advokáta a medzinárodného advokáta alebo 
odopretie jeho zápisu do zoznamu advokátov komory, ako aj ďalšie zmeny v jeho postavení v 
Slovenskej republike, 
c) hospodári so sociálnym fondom komory, 
d) schvaľuje skúšobný poriadok na advokátske skúšky a skúšky spôsobilosti, vymenúva 
členov skúšobných komisií z radov advokátov, sudcov alebo prokurátorov a ďalších 
odborníkov právnej praxe, 
e) spravuje majetok komory, 
f) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy advokátov vo všetkých oblastiach, 
g) pravidelne informuje advokátov o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, 
publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť, 
h) spolupracuje s príslušnou komorou pri plnení povinností podľa tohto zákona, 
i) vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, ak nepatrí iným orgánom komory, 
j) vydáva vestník komory, 
k) vydáva záväzné potvrdenie o forme výkonu advokácie podľa § 12 tohto zákona a o 
skutočnosti, či advokát je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa osobitného predpisu. 
(3) Predsedníctvo komory volí a odvoláva zo svojich členov predsedu komory a podpredsedov 
komory. Predseda komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. 
Vydáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva komory a riadi 
zamestnancov komory. Predseda komory je povinný informovať predsedníctvo komory na jeho 
najbližšom zasadnutí o rozhodnutiach a opatreniach, ktoré urobil v čase medzi zasadnutiami 
predsedníctva. Predsedníctvo komory môže takéto rozhodnutie alebo opatrenie predsedu komory 
zmeniť. Podpredsedovia komory zastupujú predsedu komory v rozsahu určenom predpisom 
komory. 
(4) Predsedníctvo komory sa schádza spravidla raz za mesiac; schôdze predsedníctva komory 
zvoláva predseda komory. 
 
§ 72 
Kancelária komory 
Úlohy spojené s organizačným, technickým a administratívnym zabezpečením činnosti komory 
plní kancelária komory. 
 
§ 73 
Revízna komisia 
 
(1) Revízna komisia 
a) kontroluje plnenie uznesení konferencie advokátov a činnosť predsedníctva komory; na 
tento účel má prístup ku všetkým dokladom komory, 
b) dohliada na riadny výkon advokácie, 
c) volí zo svojich členov predsedu revíznej komisie, ktorý riadi jej činnosť. 
(2) Ak má revízna komisia pochybnosti o súlade rozhodnutia alebo iného opatrenia predsedníctva 
komory so všeobecne záväzným právnym predpisom, s predpisom komory alebo uznesením 
konferencie advokátov, je oprávnená navrhnúť predsedníctvu komory jeho zmenu alebo zrušenie. 
 
§ 74 
Disciplinárna komisia 
 
(1) Disciplinárna komisia 
a) rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach advokátov, 
euroadvokátov, advokátskych koncipientov, zahraničných advokátov a medzinárodných 
advokátov, 
b) volí zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť. 
(2) Predseda disciplinárnej komisie vymenúva z členov disciplinárnej komisie predsedov 
disciplinárnych senátov a členov disciplinárnych senátov. 
 
§ 74a 
Odvolacia disciplinárna komisia 
(1) Odvolacia disciplinárna komisia 
a) rozhoduje v trojčlenných odvolacích disciplinárnych senátoch o odvolaniach v 
disciplinárnych konaniach, 
b) volí zo svojich členov predsedu odvolacej disciplinárnej komisie, ktorý riadi jej činnosť. 
(2) Predseda odvolacej disciplinárnej komisie vymenúva z členov odvolacej disciplinárnej komisie 
predsedov odvolacích disciplinárnych senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov. 
 
§ 75 
(1) Predpisy komory, uznesenia konferencie advokátov a uznesenia predsedníctva komory prijaté v 
súlade s týmto zákonom sú pre advokátov, advokátskych koncipientov, euroadvokátov, 
zahraničných advokátov a medzinárodných advokátov záväzné. 
(2) Podrobnosti o organizácii a činnosti komory, o organizácii a činnosti orgánov komory a 
kancelárie komory upravuje organizačný poriadok a rokovací poriadok. Podrobnosti o voľbách 
upravuje volebný poriadok. 
(3) Na konanie podľa tohto zákona sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu, ak nie je 
ustanovené inak. 
 
SIEDMA ČASŤ 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
§ 76 
(1) Komora zriadená podľa tohto zákona je právnym nástupcom Slovenskej advokátskej komory a 
Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky zriadených podľa doterajších predpisov. 
(2) Majetok Slovenskej advokátskej komory a majetok Komory komerčných právnikov Slovenskej 
republiky zriadených podľa doterajších predpisov prechádza k 1. januáru 2004 na komoru zriadenú 
podľa tohto zákona. 
(3) Práva a povinnosti doterajšej Slovenskej advokátskej komory a Komory komerčných právnikov 
Slovenskej republiky zriadených podľa doterajších predpisov vrátane práv a povinností z 
pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú k 1. januáru 2004 na komoru zriadenú podľa tohto zákona. 
(4) Vykonateľné rozhodnutie orgánu komory vydané podľa tohto zákona je podkladom pre vykonanie 
exekúcie. 
 
§ 77 
(1) Advokát zapísaný do zoznamu advokátov vedeného podľa doterajších predpisov a komerčný 
právnik zapísaný do zoznamu komerčných právnikov vedeného podľa doterajších predpisov je 
advokátom podľa tohto zákona. Komora ich zapíše do zoznamu advokátov bez žiadosti. Ich oprávnenie 
na poskytovanie právnych služieb do okamihu zápisu do zoznamu advokátov nie je týmto zákonom 
dotknuté. Ich doterajšia činnosť sa na účely osobitných predpisov považuje za činnosť advokáta. 
(2) Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeného podľa 
doterajších predpisov a právny čakateľ komerčného právnika zapísaný do zoznamu právnych čakateľov 
vedeného podľa doterajších predpisov sú advokátskymi koncipientmi podľa tohto zákona. Komora ich 
zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov bez žiadosti. 
(3) Advokátska skúška zložená podľa doterajších predpisov a odborná skúška komerčného právnika 
zložená podľa doterajších predpisov sa považuje za advokátsku skúšku podľa tohto zákona. 
(4) Prax advokátskeho koncipienta vykonávaná podľa doterajších predpisov a prax právneho čakateľa 
komerčného právnika vykonávaná podľa doterajších predpisov sa považuje za právnu prax 
advokátskeho koncipienta podľa tohto zákona. 
(5) Advokát, ktorý bol ako komerčný právnik zapísaný do zoznamu advokátov podľa odseku 1, nemusí 
vykonávať obhajobu v trestnom konaní skôr ako po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto zákona. 
 
§ 78 
(1) Advokátska skúška zložená do 31. decembra 1992 podľa zákona Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. 
o advokácii sa považuje za advokátsku skúšku podľa tohto zákona. 
(2) Za právnické vzdelanie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 62 písm. b) sa považuje tiež vysokoškolské 
právnické vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte so sídlom na území Českej a 
Slovenskej Federatívnej Republiky. 
 
§ 79 
(1) Disciplinárne previnenie advokáta podľa doterajších predpisov a disciplinárne previnenie 
komerčného právnika podľa doterajších predpisov sa považuje za disciplinárne previnenie podľa tohto 
zákona. 
(2) Disciplinárne opatrenie uložené advokátovi podľa doterajších predpisov a disciplinárne opatrenie 
uložené komerčnému právnikovi podľa doterajších predpisov sa považuje za disciplinárne opatrenie 
podľa tohto zákona. 
(3) Návrh na začatie disciplinárneho konania podľa tohto zákona, ak došlo k činu, ktorý by mohol byť 
považovaný za disciplinárne previnenie podľa doterajších predpisov, je oprávnený podať ako 
navrhovateľ predseda revíznej komisie alebo minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 
„minister“) na príslušný orgán komory, a to v lehote ustanovenej na podanie návrhu na začatie 
disciplinárneho konania podľa doterajšieho predpisu. 
(4) Disciplinárne konanie, ktoré bolo začaté podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa doterajších 
predpisov; pôsobnosť disciplinárneho orgánu podľa doterajších predpisov vykonáva príslušný orgán 
komory. 
 
§ 80 
Právo dovolávať sa ochrany na súde toho, kto nebol podľa doterajších predpisov zapísaný do zoznamu 
advokátov alebo do zoznamu komerčných právnikov, kto bol z týchto zoznamov podľa doterajších 
predpisov vyčiarknutý alebo komu bol podľa doterajších predpisov pozastavený výkon činnosti 
advokáta alebo komerčného právnika, nie je týmto zákonom dotknuté. 
 
§ 81 
Lehoty, ktoré začali plynúť podľa doterajších predpisov, sa započítavajú do lehôt podľa § 3, § 6 ods. 3 a 
§ 7 ods. 1 písm. f). 
 
§ 82 
(1) Komora zabezpečí zvolanie konferencie advokátov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona, na ktorej sa zvolia nové orgány komory. Ak sa tak nestane, 
konferenciu advokátov zvolá do dvoch mesiacov minister. Na konanie orgánov do zvolenia konferencie 
advokátov sa primerane použijú predpisy Slovenskej advokátskej komory zriadenej podľa doterajších 
predpisov. 
(2) Do zvolenia predsedníctva komory v lehote podľa odseku 1 vykonáva jeho právomoci predsedníctvo 
komory zložené z deviatich členov a troch náhradníkov predsedníctva Slovenskej advokátskej 
komory a deviatich členov a troch náhradníkov predsedníctva Komory komerčných právnikov 
Slovenskej republiky zriadených podľa doterajších predpisov. Toto predsedníctvo komory si zvolí zo 
svojich členov predsedu komory a podpredsedu komory. Do zvolenia nového predsedu komory 
vykonáva funkciu predsedu komory predseda doterajšej Slovenskej advokátskej komory. 
(3) Do zvolenia disciplinárnej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci disciplinárna 
komisia zložená z 11 členov a 5 náhradníkov disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory a 
11 členov a 5 náhradníkov disciplinárnej komisie Komory komerčných právnikov Slovenskej 
republiky zriadených podľa doterajších predpisov. Táto disciplinárna komisia si zvolí zo svojich 
členov predsedu disciplinárnej komisie a podpredsedu disciplinárnej komisie. Do zvolenia predsedu 
disciplinárnej komisie komory vykonáva funkciu predsedu disciplinárnej komisie komory predseda 
disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory zriadenej podľa doterajších predpisov. 
(4) Do zvolenia revíznej komisie v lehote podľa odseku 1 vykonáva jej právomoci revízna komisia 
zložená z deviatich členov a troch náhradníkov revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory a 
deviatich členov a troch náhradníkov dozornej rady Komory komerčných právnikov Slovenskej 
republiky zriadených podľa doterajších predpisov. Táto revízna komisia si zvolí zo svojich členov 
predsedu revíznej komisie a podpredsedu revíznej komisie. Do zvolenia nového predsedu revíznej 
komisie komory vykonáva funkciu predsedu revíznej komisie komory predseda revíznej komisie 
Slovenskej advokátskej komory zriadenej podľa doterajších predpisov. 
(5) Na konanie orgánov uvedených v odsekoch 2 až 4 sa do ich zvolenia konferenciou advokátov 
primerane použijú predpisy Slovenskej advokátskej komory zriadenej podľa doterajších predpisov. 
 
§ 82a 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009 
Na zmluvy o prevode nehnuteľností spísané advokátom do 31. augusta 2009 sa vzťahujú ustanovenia 
zákona v znení účinnom do 31. augusta 2009. 
 
§ 82b 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 
 
(1) Advokáta vykonávajúceho advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) až e) v znení účinnom do 31. 
decembra 2012, ktorý nespĺňa povinnosť uvedenú v § 12 ods. 4 druhej vete, môže komora do 30. júna 
2013 vyzvať na splnenie tejto povinnosti. Obchodná spoločnosť založená na výkon advokácie, ktorá si 
nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety do troch mesiacov od doručenia výzvy komory podľa 
prvej vety, stratí oprávnenie poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky. Márnym 
uplynutím lehoty podľa predchádzajúcej vety sa advokát stane advokátom vykonávajúcim advokáciu 
podľa § 12 ods. 1 písm. a) a súčasne na neho prechádzajú všetky práva a povinnosti vo vzťahu ku 
klientovi spoločne a nerozdielne. Komora túto skutočnosť oznámi príslušnému registrovému súdu do 
31. decembra 2013, ktorý ďalej koná podľa § 68 ods. 6 písm. b) Obchodného zákonníka. O advokátovi 
vykonávajúcom advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) až e), ktorému nebola doručená výzva podľa prvej 
vety do 30. júna 2013, platí, že si splnil povinnosť podľa § 12 ods. 4 druhej vety. 
(2) Advokátsky koncipient zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov do 31. decembra 2012 
vykoná prax advokátskeho koncipienta v trvaní podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012. 
(3) Na žiadosti advokátskych koncipientov o započítanie inej právnej praxe, ktoré boli doručené 
komore do 31. decembra 2012, sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2012. 
(4) Školiteľ advokátskych koncipientov podľa § 62 ods. 3, ktorý je do 31. decembra 2012 školiteľom viac 
ako troch advokátskych koncipientov, môže navrhnúť zápis nového advokátskeho koncipienta, ak 
počet advokátskych koncipientov, voči ktorým je v postavení školiteľa, bude menší ako tri. 
(5) Funkčné obdobie orgánov komory zvolených podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 sa 
spravuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012. 
(6) Do zvolenia odvolacej disciplinárnej komisie a vymenovania predsedov odvolacích disciplinárnych 
senátov a členov odvolacích disciplinárnych senátov rozhodujú o odvolaniach v disciplinárnych 
konaniach tri odvolacie disciplinárne senáty. Tieto senáty vymenuje z členov a náhradníkov 
predsedníctva komory predseda komory, zároveň vymenuje predsedov týchto senátov. 
(7) Predsedníctvo komory upraví uznesením spôsob voľby odvolacej disciplinárnej komisie, ktorá sa 
bude konať na prvej konferencii advokátov konanej po 1. januári 2013. 
 
§ 83 
Podrobnosti o výške odmeny advokátov a spôsobe jej určenia, o podmienkach na poskytnutie 
právnych služieb v mimosúdnom konaní za zníženú odmenu alebo bezplatne, o podmienkach na 
určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času ustanoví všeobecne záväzný právny 
predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 
 
§ 84 
Advokát, advokátsky koncipient, komerčný právnik alebo právny čakateľ komerčného právnika, ktorý 
bude zapísaný do zoznamu advokátov alebo zoznamu koncipientov, je povinný do troch mesiacov odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia predložiť komore odpis registra trestov. Komora 
vyčiarkne najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do zoznamu advokátov a zoznamu 
advokátskych koncipientov toho, kto nie je bezúhonný podľa tohto zákona. 
 
§ 86 
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2. 
 
§ 87 
(1) Komora vedie zoznam advokátov, ktorých môže predseda senátu alebo sudca ustanoviť za obhajcov 
podľa osobitného predpisu. Komora zapíše alebo vyčiarkne advokáta z tohto zoznamu na jeho žiadosť. 
Komora zasiela pravidelne tento zoznam okresným súdom, krajským súdom a Najvyššiemu súdu 
Slovenskej republiky. 
(2) Komora vedie zoznamy advokátov, ktorých môže Centrum právnej pomoci určiť na poskytovanie 
právnej pomoci podľa osobitného predpisu. Zoznamy vedie komora podľa odborného zamerania 
advokátov; oblasť odborného zamerania ustanoví predpis komory, pritom sa prihliada na pôsobnosť 
Centra právnej pomoci. Komora vedie najmä zoznam advokátov na poskytovanie právnej pomoci v 
azylových veciach a v konaní o administratívnom vyhostení. 
(3) Zoznamy podľa odseku 2 zasiela komora pravidelne ministerstvu a Centru právnej pomoci. 
 
§ 88 
Zrušuje sa 
 
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z., 
2. zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z. a zákona č. 448/2001 Z. z., 
3. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 591/2002 Z. z. o odmenách komerčných 
právnikov za poskytovanie právnej pomoci. 
Scroll Up