Advokátska kancelária
Neštandardné riešenia na neštandardné situácie
Advokátska kancelária
"Čím vyššia miera úspešnosti nášho klienta, tým väčšia naša spokojnosť"
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Vitajte na stránkach Advokátskej kancelárie JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. a jej advokátov!

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike a rozvíja sa od roku 1991. Pôvodne začínala ako komerčno-právna kancelária, ktorá sa následne pretransformovala na advokátsku kanceláriu. 

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby pre našich klientov s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu.

Právne oblasti

 • vyhotovovanie obchodno-právnych zmlúv;
 • zakladanie obchodných spoločností;
 • zmeny v obchodných spoločnostiach;
 • likvidáciu obchodných spoločností;
 • zastupovanie pri rokovaniach;
 • vymáhanie a postúpenie pohľadávok;
 • správa komplexnej právnej agendy obchodných spoločností;
 • zastupovanie pri uplatnení si náhrady škody a vydaní bezdôvodného obohatenia;
 • zastupovanie v súdnych sporoch;
 • zastupovanie v exekučnom konaní;
 • vyhotovanie pracovných zmlúv, dohôd a iných dokumentov;
 • zastupovanie pred príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • zastupovanie subjektov pri interných personálnych záležitostiach;
 • zastupovanie v pracovno-právnych súdnych sporoch;
 • právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch;
 • zastupovanie v konaní o nárhadu mzdy;
 • zastupovanie v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru;
 • vyhotovanie zmlúv a iných dokumentov;
 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach;
 • zastupovanie v súdnych konaniach;
 • zastupovanie pri zúžení alebo zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • zastupovanie v konaniach podľa rodinného práva;
 • vymáhanie a postúpenie pohľadávok;
 • zastupovanie pri uplatnení si nároku na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia;
 • zastupovanie v exekučnom konaní;
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva;
 • zabezpečovanie záväzkov zmluvných strán;
 • zastupovanie pri určovaní neplatnosti právnych úkonov;
 • zastupovanie pri ochrane vlastníckeho práva;
 • dedičské právo;
 • ochrana spotrebiteľa;
 • zastupovanie pri registrácii ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov a iné;
 • zabezpečovanie ochrany autoských práv;
 • vyhotovanie dokumentov a zmlúv týkajúcich sa autorského a priemyselných práv;
 • zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR;
 • zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa autorského a priemyselných práv;
 • vyhotovovanie kúpnych a darovacích zmlúv;
 • vyhotovovanie nájomných a podnájomných zmlúv;
 • zastupovanie v stavebnom alebo územnom konaní;
 • kontrola zmlúv;
 • zastupovanie pri rokovaniach;
 • zastupovanie v konaniach pri dražbách nehnuteľností;
 • zastupovanie pri vydržaní nehnuteľnosti;
 • zriaďovanie žáložných práv, vecných bremien a predkupných práv;
 • zastupovanie v katastrálnom konaní;
 • vyporiadnie podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva;
 • vyhotovovanie podaní;
 • vyhotovovanie právnych stanovísk;
 • zastupovanie pri rokovaní;
 • zastupovanie v príslušných konaniach;
 • zastupovanie pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví;
 • zastupovanie pred distribučnými spoločnosťami;
 • zastupovanie v konaniach týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie;
 • zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou;
 • zastupovanie v súdnych konaniach;
 • vyhotovovanie právnych stanovísk;
 • ak sa náš klient cíti byť poškodený nedostatočným poskytnutím zdravotnej starostlivosti, vyhotovíme právnu analýzu a zabezpečíme vyhotovenie znaleckého posudku pre uplatnenie práv nášho klienta voči zdravotníckemu zariadeniu;
 • vyhotovovanie právnych stanovísk;
 • zastupovanie pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv;
 • zastupovanie v súdnych sporoch;
 • zastupovanie v správnych konaniach (stavebný úrad, katastrálny úrad, okresný úrad, a iné);
 • vyhotovovanie dokumentov (zmlúv, podaní, a iné);
 • zastupovanie v súdnych konaniach;
 • zastupovanie v súdnych konaniach (okresný, krajský a Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR);
 • zastupovanie pri mimosúdnom rokovaní;
 • vyhotovovanie podaní na súdy;

Zakladanie a likvidácia obchodných spoločností.

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. a jej advokáti, zabezpečuje založenie všetkých typov obchodných spoločností v rámci Slovenskej republiky ako aj v zahraničí podľa požiadaviek svojich klientov a to v čo najkratšom možnom čase, pričom najbežnejšími typmi obchodných spoločností sú v súčasnosti spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o. a jej advokáti, zabezpečuje pre svojich klientov likvidáciu obchodných spoločností.

Náš tím

JUDr. Pavol Kollár

Advokát

judrkollar@judrkollar.sk

Tel.: 0903 436 833

Rok narodenia:1959
Vzdelanie:Magisterské štúdium – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1978 – 1983)

Štátna rigorózna skúška – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1985)

Postgraduálne štúdium hospodárskeho práva Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava (1990)

Odborná skúška komerčného právnika, Komora Komerčných právnikov (1992)
Právna prax:komerčný právnik (1991 – 1999)
advokát (od roku 1999)
Členstvo v:Slovenská advokátska komora
Česká advokátska komora
Jazyky:slovensky, anglicky (stredne pokročilý), ruský jazyk (stredne pokročilý)

JUDr. Gaja Kollárová

Advokátka

judrkollarova@judrkollar.sk

Tel.: 0903 788 485

Rok narodenia: 1957
Vzdelanie: Magisterské štúdium – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1978 – 1983)
Štátna rigorózna skúška – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1991)
Odborná skúška komerčného právnika, Komora Komerčných právnikov (2001)
Právna prax: komerčný právnik (2001 – 2004) advokát (od roku 2004)
Členstvo v: Slovenská advokátska komora
Jazyky: slovensky, anglicky (stredne pokročilý)

JUDr. Pavol Kollár, MBA ml.

Advokát

kollar@judrkollar.sk

Tel.: 0907 893 396

Rok narodenia:1984
Vzdelanie:Magisterské štúdium – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2005 – 2010)

Štátna rigorózna skúška – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (2011)
Certifikát:Introduction to American legal system (2007)
Osvedčenie:Realitný maklér – obchodovanie s nehnuteľnosťami (2006)

Štátna jazyková skúška z Anglického jazyka (2010)
Právna prax:2010 – 2013 advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Pavol Kollár

advokát (od roku 2013)
Členstvo v:2010 – 2013 Slovenská advokátska komora (advokátsky koncipient)
Jazyky:slovensky, anglický jazyk (plynule, vrátane právnej terminológie), nemecký jazyk (pasívne, stredne pokročilý), ruský jazyk (začiatočník)

Neštandardné situácie našich klientov riešime neštandardnými právnymi postupmi

Právne služby a právne poradenstvo

Novinky, články

Scroll Up