O nás

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike a rozvíja sa od roku 1991.

Pôvodne začínala ako komerčno-právna kancelária, ktorá sa následne pretransformovala na advokátsku kanceláriu.

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby pre našich klientov s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu.

Dôraz taktiež kladie na priebežné zvyšovanie úrovne kvality poskytovaných právnych služieb, ktoré sú výhradne založené na osobnom prístupe ku každému jednotlivému klientovi s cieľom brať ohľad na jeho osobné výslovné požiadavky a zabezpečiť jeho maximálnu spokojnosť, ale najmä úspešné vybavenie jeho právnych záležitostí.

Právne spory svojich klientov sa snaží primárne riešiť uzatvorením vzájomnej dohody medzi spornými zmluvných stranami, následne súdnym zmierom a až v poslednom rade efektívnym a úspešným hájením práv svojho klienta pred miestne a vecne príslušným súdom v Slovenskej republike.

Svojim klientom poskytuje kompletné právne poradenstvo v slovenskom jazyku, anglickom jazyku ako aj v iných jazykoch, prostredníctvom svojich zamestnancov i partnerov.

Vzhľadom na pravidelný výkon advokátskej praxe v anglickom a slovenskom jazyku, advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, ponúka a poskytuje svojim klientom vysoko odborné preklady právnych textov z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak.

JUDr. Pavol Kollár, advokát, je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 888. V roku 2014 prešla Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát zmenou vnútornej štruktúry na obchodnú spoločnosť s názvom Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o..

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, upozorňuje všetkých svojich klientov ako aj potenciálnych klientov na skutočnosť, že právne služby a právne poradenstvo môže, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale najmä v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, legálne vykonávať iba advokát alebo obchodná spoločnosť s predmetom obchodnej činnosti poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii registrovaní Slovenskou advokátskou komorou.

V prípade, že právne služby a/alebo právne poradenstvo poskytuje iná fyzická alebo právnická osoba, dopúšťa sa týmto konaním pravdepodobne trestného činu neoprávnené podnikanie podľa § 251 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Z toho dôvody je vždy veľmi dôležité, aby si potenciálny klient vždy overil oprávnenie daného subjektu na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Advokát je inštitúcia ochrany práva v Slovenskej republike, ktorého nemožno zaraďovať do systému štátnych orgánov a aj napriek tomu má advokát v rámci slovenského právneho systému nezastupiteľnú úlohu.

Advokát vo väčšine prípadov zastáva úlohu právneho zástupcu jedného z účastníkov konania, poskytuje rôzne právne služby a právne poradenstvo, pričom JUDr. Pavol Kollár, advokát, sa zameriava najmä, ale nie len na právne služby a právne poradenstvo v oblasti občianske, obchodné, pracovné, farmaceutické a medicínske právo.

Advokát je vo svojej podstate právnik, ktorý vykonáva slobodné povolanie ako špecializovaný právnik – advokát a príslušné právne predpisy SR advokáta oprávňujú na poskytovanie právnej pomoci v plnom rozsahu.

Každý advokát pôsobiaci v SR musí byť zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora. Činnosť a postavenie advokáta upravuje zákon č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

JUDr. Pavol Kollár, advokát sa každodenne riadi mottom: „Čím vyššia miera úspešnosti nášho klienta, tým väčšia naša spokojnosť“, a z toho dôvodu poskytuje svoje právne služby založené na osobnom prístupe ku klientovi hlavne, ale nie len výlučne v nasledujúcich oblastiach a odvetviach práva:

 • občianske právo (ochrana údajov, ochrana osobnosti a dobrej povesti, záväzkové vzťahy, vecné práva, dedičské právo),
 • obchodné právo (záväzkové vzťahy, obchodné tajomstvo, zakladanie obchodných spoločností a zmeny ohľadom nich),
 • práva vyplývajúce z duševného a priemyselného vlastníctva (autorské právo, patenty, vynálezy, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky),
 • pracovné právo,
 • medicínske právo,
 • farmaceutické právo,
 • právo sociálneho zabezpečenia,
 • bankové a finančné právo,
 • poisťovacie právo,
 • právo cenných papierov (zmenky, šeky, akcie, dlhopisy, pohľadávky),
 • konkurzné a reštrukturalizačné právo,
 • ústavné právo,
 • európske právo,
 • práva informačných a komunikačných technológii,
 • reklamné právo,
 • právo investičnej výstavby.
Scroll Up