Fukcionalita a praktickosť portálu eŽaloby

Elektronické služby orgánov Slovenskej republiky by mali uľahčiť, zrýchliť a zjednodušiť vybavovanie rôznych požiadaviek zo strany laickej verejnosti ako aj zo strany rôznych profesií, ktoré denno-denne prichádzajú do kontaktu s orgánmi verejnej správy. Tieto elektronické služby Slovenskej republiky by mali byť poskytované prostredníctvom portálu na internetovej stránke www.slovensko.sk, pričom jeho prevádzka poukazuje na jeho zjavnú obmedzenosť a diskutabilnú prepojenosť s inými systémami orgánov verejnej správy Slovenskej republiky. Predmetom tohto článku nie je bližšie rozoberať častú nefunkčnosť alebo obmedzenú prevádzku portálu www.slovensko.sk, ale poukázať na funkcionalitu jeho údajnej súčasti – portálu eŽaloby prevádzkovaného Ministerstvom spravodlivosti SR.

Hoci sa uvádza, že služby portálu eŽaloby ponúka aj portál www.slovensko.sk, prihlasuje sa do neho prostredníctvom internetovej stránky Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk za pomoci občianskeho preukazu s najnovším kvalifikovaným elektronickým podpisom. Prihlásenie do portálu eŽaloby je však komplikovanejšie ako do portálu slovensko.sk a musíte sa preklikávať cez viaceré okná.  Predmetný portál umožňuje elektronické podávanie podaní v civilnom konaní, upomínacom konaní a v exekučnom konaní. Za pozornosť však stoja najmä samotné elektronické formuláre, kde môžete zadať hlavne niektorých účastníkov konania (fyzickú osobu, právnickú osobu a štát), ich zákonného alebo právneho zástupcu, predmet podania, samotný text podania a petit podania.

Za najviac nekomfortné technické riešenie možno považovať malé, len niekoľko centimetrové okienko alebo skôr „periskop“ (o rozmere cca 3 cm X 10 cm), cez ktoré môžete zadávať text samotného podania, pričom vždy vidíte len konkrétnu časť textu na ktorom sa práve nachádzate. Mnoho z Vás si určite povie, že predmetný text si prekopírujem z už vopred pripraveného dokumentu (podania), avšak po prekopírovaní textu zistíte, že text nedrží ani tvar, ani formu písma, ani medzery medzi odstavcami a zarovnáva sa prednostne vždy smerom doľava. Akékoľvek zamýšľané zvýraznenie časti textu je nemožné, a preto z podania vzniká jednoliaty celok.

Určite je lepšie text podania prekopírovať z už vopred pripraveného dokumentu podania, nakoľko vložený text sa aicky neukladá a môže sa Vám po uplynutí určitého časového obdobia celý vymazať, čo nepoteší nikoho. Celý text podania je možné vidieť až po uložení a podpísaní textu prostredníctvom občianskeho preukazu, čo spôsobuje neraz časté časové zdržania v podobe úpravy textu do aspoň z časti želanej formy. Ak však zamýšľate opätovnú úpravu textu musíte najskôr vymazať už vložený elektronický podpis a proces opakovať. Keď už máte samotné podanie podpísané a pripravené na odoslanie tak po stlačení ikonky odoslať sa neraz stáva (cca po 15 minútach), že sa opätovne musíte prihlásiť na portál eŽaloby a až následne Vám je umožnené celé podanie odoslať.

V civilných konaniach sú na výber viaceré typy podaní pred vyplnením formulára, avšak formulár s názvom „vyjadrenie“ by ste hľadali márne. Môžete za týmto účelom využiť napríklad formulár s názvom „iné podanie“. Vo formulároch v civilných konaniach nie je možné v prípade, že zastupujete správcu konkurznej podstaty vyplniť údaje o správcovi konkurznej podstaty, ktorého právne zastupujete. Neaktuálnosť formulárov ako napríklad formulár s názvom „Návrh na nariadenie predbežného opatrenia“ tiež nie je raritou, hoci od účinnosti zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok sa používa nový termín „Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia“, čo si kompetentní nestihli všimnúť za pár rokov.

Autor formulárov myslel aj na uľahčenie Vašej práce, keď pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch môžete zadať IČO subjektu a systém Vám aicky vyhľadá predmetný subjekt. Aj to má svoje úskalia spočívajúce v tom, že napríklad pri sídle právnickej osoby môžete zadať orientačné číslo a aj súpisné číslo, pričom pri aickom vyhľadaní subjektu musíte vždy vymazávať číslicu „0“ zo súpisného čísla, nakoľko systém pred uložením podania takýto údaj vyhodnocuje ako chybu. Pri súdnych konaniach týkajúcich sa maloletých detí napríklad nemyslel autor vôbec na údaje o otcovi, matke a maloletom dieťati ako účastníkov konania.

V súdnych konaniach, kde vystupuje alebo môže ako účastník konania vystupovať intervenient, autor tiež nemyslel na danú možnosť. Portál eŽaloby, respektíve jeho jednotlivé funkcionality sú často nestabilné a nefungujúce, čo Vám oznamuje červeným textom samotný portál eŽaloby často ešte pred samotným prihlásením sa do neho. Za jednu z najväčších absurdít samotného portálu eŽaloby však možno považovať skutočnosť, že udelené plnomocenstvo od klienta môžete elektronicky podpísať certifikátom na občianskom preukaze, ktoré je akceptované v súdnom konaní (napr. upomínacie konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica) až do jeho právoplatnosti. Avšak v momente keď máte záujem podať návrh na vykonanie exekúcie, exekučný súd (Okresný súd Banská Bystrica) už predchádzajúce plnomocenstvo podpísané certifikátom na občianskom preukaze neakceptuje a tak musíte opätovne podpísať plnomocenstvo avšak už certifikátom v našom prípade nachádzajúcom sa na advokátskom preukaze za pomoci aplikácie zaručená konverzia a až následne je plnomocenstvo akceptované v inom konaní toho istého súdu. Realitou tiež je, že softvér eID klient určený pre certifikáty na občianskych preukazoch sa „bije“ so softvérom určeným pre certifikáty na advokátskych preukazoch a tak najskôr musíte zatvoriť jednu aplikáciu, aby ste mohli používať druhú aplikáciu na inom preukaze. Na potvrdenie o podanom podaní môžete čakať aj niekoľko hodín. Samotní sudcovia neraz v praxi často hovoria, že im podania odoslané elektronicky vôbec neprídu alebo ich nemajú v súdnom spise.  

Riešenie celého portálu eŽaloby pôsobí v dnešnej dobe až komicky a diletantsky a často máte pocit, že ste sa vrátili do 90. rokov minulého storočia. Cenu celého projektu vedia len kompetentní, ale určite nebol lacný. Cieľom elektronizácie služieb orgánov verejnej správy by malo byť uľahčenie celého procesu tak pre zamestnancov orgánov Slovenskej republiky ako aj pre jeho užívateľov, avšak elektronizácia v Slovenskej republike často pôsobí kontraproduktívne, neefektívne a zmätočne.   

Vyhotovil:
V Bratislave dňa 15.05.2018
JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
www.judrkollar.sk

Scroll Up