Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 36/11/2013 o úprave zovňajšku advokáta

Uznesenie
predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
č. 36/11/2013
zo 4. novembra 2013
o úprave zovňajšku advokáta
Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo takto:
Článok I
 
Advokát je povinný pri plnení pracovných úloh, najmä v kontakte so súdmi a pri vystupovaní na verejnosti dbať na dôstojnú úpravu zovňajšku. Za dôstojnú úpravu zovňajšku sa na tieto účely považuje u mužov pánsky oblek, spoločenská košeľa, kravata alebo motýlik a spoločenská obuv, u žien sukňový kostým alebo nohavicový kostým, blúzka, šaty a spoločenská obuv primerane ročnému obdobiu.
 
 
Článok II
 
Toto uznesenie nadobúda účinnosť uverejnením vo Vestníku Slovenskej advokátskej komory.
 
 
JUDr. Ľubomír Hrežďovič
predseda
 Slovenskej advokátskej komory
Scroll Up