Vyhláška č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR

Vyhláška č. 16 Úradu verejného zdravotníctva SR je všeobecné záväzný právny predpis v zmysle ust. § 59b ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; ktorá je však neurčitá a nevykonateľná. Predmetná Vyhláška (tak ako aj ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z.) sú v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, konkrétne s ust. § 5 písm. a) a so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 6 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. . Navyše predmetná Vyhláška neukladá žiadnu povinnosť, ale len oprávnenie, ktorého uplatnenie je na svojvoľnosti prevádzok ako aj zamestnávateľov.

Predmetná Vyhláška a ani ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. nedefinuje ktorá osoba je oprávnená na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov v rozsahu tam uvedenom, pričom v ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. sa ani nič neuvádza o preukazovaní sa zdravotným stavom alebo výsledkom zdravotného úkonu. So zdravotnou dokumentáciou sa môže oboznamovať len zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov presne špecifikovaný okruh osôb, pričom Vyhláška je v rozpore aj s predmetným zákonom. Podľa nášho právneho názoru má Úrad na ochranu osobných údajov pravdu, keď uvádza vo svojom predbežnom stanovisku -https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/predbezne-stanovisko-uradu-k-preukazovaniu-sanegativnym-vysledkom-testu-certifikatom-z, že: “Vydanie uvedenej vyhlášky je nevyhnutné, a to s ohľadom na spresnenie povinnosti preukazovania sa negatívnym testom/ certifikátom uloženej uznesením vlády. Vyhláška musí ustanovovať z pohľadu spracovateľských operácií s osobnými údajmi osoby, ktoré majú preukazovanie požadovať (s ohľadom na zásadu nevyhnutnosti), osoby, ktoré sú ho povinné voči nim plniť, dokedy a na aký účel bude toto preukazovanie vykonávané.” Činnosť spracúvania a uchovávania osobných udajov v zmysle Vyhlášky a ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. by mala byť regulovaná Úradom na ochranu osobných údajov, lebo už len v rozsahu uvedenom v ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. (už aj bez preukazovania sa zdravotnou dokumentáciou) ide o osobné údaje. Vyhláška má nižšiu právnu silu ako zákon. Navyše tak Vyhláška ako ust. § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 355/2007 Z.z. pozabudlo na podstatnú skutočnosť, že v zmysle ust. § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. sa na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov každej osoby, požaduje jej písomný súhlas so spracovaním a uchovávaním jej osobných údajov.

Podľa § 13 ods. 2 Zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov, „Právny základ na
spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone,
osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;
osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých
osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov.
Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému
poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania
alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných
osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné
údaje poskytnú.

Zo znenia zákona č. 18/2018 Z.z. vyplýva, že osobitným predpisom môže byť výlučne zákon, čo
vyhláška UVZ SR šč. 16/2020 zverejnená vo vestníku vlády SR nie je. Aj preto považujeme
vyhlášku UVZ SR za neurčitú v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z.z. Vyhláška UVZ SR č. 16/2020 zverejnená vo vestníku vlády SR sa odvoláva okrem iných ustanovení aj na § 48 ods. 4 písm. s) zákona č. 335/2007 Z.z. , podľa ktorého UVZ SR nariaďuje podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov poskytovateľov služieb a zamestnávateľov registráciou osobných údajov vstupujúcich osôb na účel epidemiologického vyšetrovania, a to v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo alebo emailová adresa; na tento účel poskytovatelia služieb a zamestnávatelia spracúvajú a uchovávajú osobné údaje vstupujúcich osôb v uvedenom rozsahu a na základe písomnej žiadosti sú povinní ich poskytnúť úradu verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctv a. Aj z uvedeného znenia jednoznačne vyplýva, že UVZ SR nariadil spracovanie a uchovávanie osobných údajov fyzických osôb, avšak nerešpektujúc právnu reguláciu zákona č. 18/2018 Z.z a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V Bratislave dňa 02.11.2020

JUDr. Pavol Kollár, advokát a konateľ
Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, s.r.o.
0907 893 396
kollar@judrkollar.sk

Scroll Up